Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet, avsnitt 6

Dnr: U2023/03200 Datum: 23 februari 2024

MFD har tagit del av och tillstyrker förslagen till regelförenkling som redovisas i avsnitt 6.

Myndighetens synpunkter

Detta yttrande avser förslagen i avsnitt 6 i "Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet" (CSN dnr ADM/2023:723).  

Myndigheten för delaktighet har tagit del av och tillstyrker förslagen till regelförenkling som redovisas i avsnitt 6. Detta då MFD instämmer i CSN:s bedömning att de nuvarande handläggningstiderna är för långa och detta tillsammans med det oväntat stora antalet sökande behöver åtgärdas.

MFD ser positivt på en snabbare och effektivare hantering av ansökningar om omställningsstudiestöd. Detta är inte bara viktigt för personer som behöver omskolas på grund av förändringar på arbetsmarknaden, utan också för arbetstagare som på grund av sjukdom eller förvärvad funktionsnedsättning inte kan återgå i tidigare arbete.

Eftersom omställningsstudiestödet särskilt riktas till en målgrupp som redan har kvalificerad utbildning och goda arbetslivserfarenheter, vill MFD flagga för att stödet samtidigt riskerar att ytterligare öka klyftorna på arbetsmarknaden. Detta då många arbetstagare, med en betydligt svagare ställning, sannolikt inte kan komma ifråga för stödet.

Sammanfattningsvis anser MFD att omställningsstudiestöd kan ha en god effekt för de grupper som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har dock generellt och oavsett utbildningsnivå, avsevärt svårare att få och behålla ett arbete i jämförelse med andra grupper. MFD vill därför understryka att det fortsatt finns ett stort behov av att utveckla och modernisera stödet till omställning och kompetensutveckling.

Yttrande till
Utbildningsdepartmentet

Datum
2024-02-23

Diarienummer
2024/0041

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Arvid Lindén