Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet

SOU: 2020:75 Datum: 22 april 2021

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslaget.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet (MFD) ställer sig positiv till förslag som syftar till att öka tillgången på bostäder genom sänkta bygg- och boendekostnader.

Höga boendekostnader tillsammans med bristen på funktionella bostäder är många gånger ett hinder för många människor på bostadsmarknaden, däribland personer med funktionsnedsättning. MFD ser därför positivt på initiativ för att stimulera och möjliggöra för fler att komma in på bostadsmarknaden. MFD vill dock peka på vikten av att en standardiserad byggprocess tar hänsyn till behovet av funktionella bostäder med tillgång till samhällsservice och friluftsområden samt att det är angeläget att undvika sociala kluster vid markanvisning av dessa bostäder.

Myndighetens synpunkter

Höga boendekostnader tillsammans med bristen på funktionella bostäder är många gånger ett hinder för många människor att komma in på bostadsmarknaden. Detta gäller bland annat personer med funktionsnedsättning. I den föreslagna standardiserade byggprocessen är det därför viktigt att en hög nivå av tillgänglighet säkerställs samtidigt som bostäderna är funktionella och säkra. Detta gäller även den omkringliggande miljön, såsom trapphus, hissar och transportvägar till och från bostaden.

De avsteg som föreslås av utredningen när det kommer till detaljplanen får heller inte innebära att faktorer som närhet till samhällsservice samt friluftsområden åsidosätts. Framförallt är närhet och tillgång till samhällsservice väsentlig för att personer med funktionsnedsättning ska kunna dra nytta av utredningens förslag.

Med lärdom från miljonprogrammen är det även väsentligt att tänka över den geografiska placeringen av bostäderna samt skalan på dessa för att undvika socialt kluster. Det finns inspiration att hämta från bland annat Helsingfors och Köpenhamn, där placeringen av sociala bostäder har gjorts i nybyggnation för att åstadkomma socialt blandade bostadsområden. Sociala bostäder innebär bland annat att staten subventionerar fastighetsägarens räntekostnader mot att hyran är reglerad. 

MFD vill slutligen lyfta att det utöver utredningens förslag för att sänka bygg- och boendekostnader måste till fler insatser och incitament för att alla ska ha en möjlighet att faktiskt kunna komma in på bostadsmarknaden.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-04-22

Diarienummer
2021/0045

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Pedro Landfors