Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Boverkets rapport Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras (2020:21)

Boverket Datum: 09 april 2021

Myndigheten för delaktighet ser positivt på Boverkets förslag. MFD saknar dock en fördjupad analys av bostadsförsörjningsfrågan utifrån perspektivet fysisk tillgänglighet och diskriminering.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet (MFD) ser positivt på Boverkets förslag att årligen beräkna och presentera kriterier och mått som beskriver bostadsbristen ur ett behovsperspektiv. MFD saknar dock en fördjupad analys av bostadsförsörjningsfrågan utifrån ett perspektiv på fysisk tillgänglighet och diskriminering. MFD konstaterar att valda kriterier och mått på bostadsbristen utesluter väsentliga behov i den föreslagna analysmetoden. Exempelvis bör frågor som rör strukturell och indirekt diskriminering kopplade till bostadsförsörjning vara en integrerad del av det återkommande arbetet som föreslås. MFD anser därför att Boverkets förslag behöver kompletteras med kriterier och mått som bidrar till att synliggöra fysisk tillgänglighet och diskriminering.

Myndighetens synpunkter

MFD välkomnar att Boverket i arbetet med sitt uppdrag har valt att betrakta bostadsbrist ur en bostadssocial bemärkelse och utifrån ett behovsbaserat perspektiv. Att analysera och presentera detta samhällsproblem som en brist på tillräckliga boendelösningar, men framför allt som hushållens ouppfyllda behov, bidrar till ökad kunskap och kommer att komplettera befintlig statistik i denna fråga. MFD konstaterar också att Boverket har lyckats ta fram en enhetlig begreppsapparat och även synliggjort bostadsbristen ur olika perspektiv genom att presentera flera mått som beskriver fenomenet.

Boverket har varit tydlig i sin redovisning av uppdraget att analysmetoden och val av mått i synnerhet påverkas av tillgång till statistiska källor, bland annat registerdata. Det har föranlett att specifika eller särskilda grupper inte kan redovisas i den föreslagna modellen. För sådana data hänvisar Boverket till andra aktörer och andra regeringsuppdrag. MFD vill påpeka bristen med ett sådant synsätt, då modellen som Boverket presenterar lämnar en del frågor obesvarade. MFD saknar till exempel en analys och en diskussion kring fysisk tillgänglighet. När Boverket närmare vill undersöka antalet hushåll vars behov inte är uppfyllda enligt kriteriet rimlig materiell boendestandard, är det angeläget att diskutera möjligheter och förutsättningar att ta fram mått och indikatorer som beskriver behov hos hushållen av mer tillgängliga bostäder. Denna aspekt av bostadsförsörjningen lyser helt med sin frånvaro trots att behov av tillgängliga boenden finns hos en väsentlig andel av befolkningen och därmed är en fråga som behöver följas och integreras i bostadsförsörjningsfrågan.

Boverket understryker modellens transparens och flexibilitet och menar att kriterier och mått kan tas bort eller läggas till. MFD anser att det är angeläget att förslaget kompletteras med kriterier och mått som bidrar till att synliggöra frågor kopplade till fysisk tillgänglighet och diskriminering. Genom att analysera bostadsbristen utifrån enbart föreslagna kriterier och mått ser MFD en risk att viktiga dimensioner eller frågor förbises och att väsentliga behov utesluts från analysen. Det handlar till exempel om indirekt diskriminering i form av bristande utformning av bostäder eller om strukturell diskriminering när det uppstår okunskap om bostadsbehov hos personer i särskilt boende.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-04-09

Diarienummer
2021/0029

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup