Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Boverkets rapport Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder

Finansdepartementet Datum: 29 oktober 2021

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i rapporten, men önskar komma med några synpunkter.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker de förslag som ges i rapporten, men önskar samtidigt komma med några synpunkter rörande en struktur för klagomålshanteringen och vidgning av kretsen klagomålsberättigade.

Myndighetens synpunkter

Boverket konstaterar i rapporten att det saknas statistik och en kartläggning av hindren i samhället som en grund att ta avstamp ifrån i arbetet med enkelt avhjälpta hinder och att det utifrån detta är omöjligt att sätta upp mätbara mål och insatser. MFD anser därför att det finns skäl att överväga hur en struktur för klagomålshantering som underlag för ökad kunskap om enkelt avhjälpta hinder i samhället skulle kunna skapas och utvecklar detta i det följande.

I dagsläget finns det ingen central funktion för enskildas klagomålshantering gällande enkelt avhjälpta hinder. Det ser olika ut i landet hur dessa klagomål hanteras. Inom ramen för offentliga aktörers arbete med webbtillgänglighet ställs i dag krav på att ange på webbplatsen vart klagomålen ska skickas, vilket enligt MFD kan tjäna som exempel även för klagomålshantering av enkelt avhjälpta hinder.

Enligt MFD bör det övervägas om alla anmälningar över enkelt avhjälpta kan samlas centralt hos Boverket och att tillsynsmyndigheten får en skyldighet att med viss regelbundenhet redovisa utfallet av anmälningarna. Skyldigheten skulle också kunna omfatta de fall där tillsynsmyndigheten egeninitierar tillsyn. En sådan lösning skulle kunna utgå från kommunens webbplats med en automatgenererad mall som sänder klagomålet till Boverket och tillsynsfunktionen i kommunen. På sikt skulle en databas med klagomål växa fram och med den en möjlighet att generera statistik på aggregerad nivå. I framtagande av en sådan lösning bör även integritets- och sekretessaspekter av den enskildes anmälan problematiseras utifrån enskildas rätt till skydd av personuppgifter.

I anslutning till frågan om bristande statistik ligger även frågor om förutsättningar, möjligheter och användarupplevelsen i själva klagomålshanteringen. Det har växt fram lokala lösningar t.ex. i Göteborgs stad med möjlighet att via en mobil applikation, baserad på öppen källkod och som andra kommuner kan nyttja, göra anmälningar på plats, när hindret så att säga finns och pågår. Enligt MFD borde Boverket få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en sådan lösning nationellt.

MFD vill även peka på behovet av ytterligare åtgärder för att öka takten i arbetet med enkelt avhjälpta hinder. Boverket lämnade redan 2018 förslag om att vidga kretsen av klagomålsberättigade i lagen för att öka takten i arbetet (Analys av enkelt avhjälpta hinder, Boverket (2018)). Inga åtgärder har såvitt MFD erfar ännu vidtagits i en sådan riktning. MFD anser att det vore värdefullt med en fördjupad analys av en klagomöjlighet även för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Motsvarande möjlighet finns redan enligt diskrimineringslagen avseende bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, där ideella organisationer via talerätten enligt 6 kap. 2 § ges möjlighet att driva ärenden för sina medlemmars räkning.

Yttrande till

Datum
2021-10-29

Diarienummer
2021/0379-1

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Pedro Landfors