Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Boverkets förslag om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet

Myndigheten för delaktighet tillstyrker det rubricerade förslaget till utökat bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter för tillämpning av 8 kap 9 § 2 st. plan- och bygglagen.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker det rubricerade förslaget till utökat bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter för tillämpning av 8 kap 9 § 2 st. plan- och bygglagen.

MFD delar Boverkets bedömning att ett rättighetsperspektiv utifrån barnkonventionen som lag motiverar möjligheten att skärpa reglerna för friytor. Till detta vill MFD uppmärksamma att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige har ratificerat, i artikel 30 p. 5 d) ytterligare motiverar kraven på tillgänglighet för friytor för alla barns rätt till lek, vila och fritid.

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har i sin allmänna kommentar nr 4 beskrivit vilket ansvar staterna har för att skolor och utbildningsmiljöer är utformade för att möta en mångfald av barn. I kommentaren utvecklas innebörden av artikel 24 om rätten till en inkluderande utbildning för personer med funktionsnedsättning. Enligt kommittén följer av artikel 24 att konventionsstaterna måste avlägsna hinder och främja tillgänglighet och tillgång till inkluderande möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta på jämlika villkor i lek, rekreation och idrott inom skolsystemet, och i fritidsaktiviteter i andra lärmiljöer.1

I promemorian anför Boverket vidare det nära sambandet mellan barnets rätt till lek, vila och fritid och barnkonventionens principer, bland annat barnets rätt att komma till tals i exempelvis kommunal planering. Detta ligger också i linje med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt åtagandet att nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning.

MFD vill slutligen understryka att det nationella funktionshinderspolitiska målet och inriktningen på arbetet för politikens genomförande tar sin utgångspunkt i principen om universell utformning. Det innebär att i planering och utformning av en verksamhet utgå från mångfalden i människors behov, egenskaper och funktionsförmåga. MFD ser det utökade bemyndigandet som en möjlighet för Boverket att ta sin utgångspunkt i denna princip när föreskrifter meddelas.

1 Allmän kommentar nr 4 om rätten till inkluderande utbildning, § 58

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-06-18

Diarienummer
2021/0198

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson