Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Bättre konsekvensutredningar

Promemorians förslag skulle sannolikt förenkla och förbättra arbetet i många utredningar. MFD ser dock en risk att väsentliga frågor inte analyseras förrän en utredning kommer till remisstadiet och därefter.

Ett tydligt exempel är barnkonventionen som numera är svensk lag och de krav på barnkonsekvensanalyser som följer av lagen.

Vidare är de föreslagna tre obligatoriska områdena företag, växthusgaser och jämställdhet enligt MFD:s mening inte tillräckligt omfattande för att garantera att de mest väsentliga aspekterna av Agenda 2030 blir föremål för konsekvensutredningar. Aspekter av social hållbarhet saknas. Detta riskerar att både försena reformer och ge diskriminerande effekter.

Social hållbarhet ska vara obligatoriskt

MFD anser därför att även social hållbarhet ska vara ett obligatoriskt område att konsekvensbeskriva. Andra frågor att beakta inom denna ram bör vara tillgänglighet och universell utformning för alla oavsett behov, egenskaper och funktionsförmåga, detta särskilt mot bakgrund av det av riksdagen beslutade målet för funktionshinderspolitiken.[Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5]

Positivt att EU-relationen lyfts fram

MFD välkomnar att konsekvensutredningar i relation till EU lyfts fram i promemorians förslag. I sammanhanget vill MFD påpeka att EU har ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att frågor om tillgänglighet och universell utformning analyseras i lagstiftningsförslag. Det har inneburit att lagstiftning som en följd av EU-rätten successivt har skärpts inom området.

För de tre obligatoriska områdena som föreslås i promemorian har vissa myndigheter pekats ut för att kunna bistå med metodutveckling, vägledning och utbildning. Inom området social hållbarhet kan MFD på motsvarande sätt bidra till att bygga upp ett stöd genom att samverka med de utpekade myndigheterna och andra berörda inom detta område.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), utredare med särskilda uppgifter Hans von Axelson (föredragande) och avdelningschef Tarja Birkoff deltagit.

Promemorian Bättre konsekvensutredningar

I promemorian föreslås en ny konsekvensförordningen där bestämmelser om konsekvensutredningar samlas.
Bättre konsekvensutredningar på regeringens webbplats

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2023-01-10

Diarienummer
2022/0633

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson