Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

3.3 Obligatoriskt för kommuner att tillhandahålla hyresgarantier till barnfamiljer

MFD tillstyrker förslaget att kommuner blir skyldiga att tillhandahålla hyresgarantier för barnfamiljer. Det är ett viktigt steg som kan förbättra levnadsvillkoren för familjer i ekonomisk utsatthet. 
MFD framhåller dock att det finns fler grupper som skulle behöva få samma möjlighet till hyresgarantier. En stor del av bostadsbeståndet är inte anpassat efter hela befolkningens behov. För de som har behov av tillgängliga bostäder är utbudet av bostäder ofta litet, exempelvis för äldre personer och personer med nedsatt rörelseförmåga. De saknar därmed ofta valmöjligheter eftersom de inte kan nyttja hela bostadsbeståndet. De tillgängliga bostäder som finns, finns främst inom det nyproducerade bostadsbeståndet och är också oftast dyrare vilket kräver en högre ekonomisk marginal. För att möjliggöra för dessa grupper att få tillgång till tillgängliga bostäder som uppfyller deras behov kan därmed hyresgarantier vara ett viktigt medel.

4.2 Tydligare möjligheter till reservation och förtur

MFD välkomnar möjligheten för kommunal bostadsförmedling att reservera lägenheter för olika kategorier av sökande eller lämna förtur till olika kategorier av sökande i syfte att bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning.

Det kommunala bostadsansvaret innebär att kommunen ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. För att det ska bli möjligt kan det krävas insatser som möjliggör förtur för vissa kategorier, till exempel enskilda vars funktionsförmåga har förändrats.

Mot bakgrund av tidigare resonemang, om att det är svårt att få tillgång till tillgängliga bostäder vill MFD betona vikten av att personer med funktionsnedsättning ingår i de grupper som kan prioriteras vid utformningen av kriterierna som ska styra reservationer eller förtur. Det är även särskilt viktigt ur ett barnperspektiv, där exempelvis familjeförhållandena har förändrats och behov finns av en ny boendelösning.

5.4.1 Boverket ska beräkna bostadsbyggnadsbehovet

MFD tillstyrker förslaget och menar att det är bra att Boverket får i uppgift att kontinuerligt beräkna behovet av tillskott av bostäder. MFD håller också med om promemorians skrivning om att de analyser som kommuner ska göra måste utgå från den demografiska utvecklingen. Kommuner behöver ta stor hänsyn till frågor om social hållbarhet, ålder och tillgänglighet. Idag finns det ett stort behov av bostäder som fungerar för personer som har reducerad funktionsförmåga.

5.4.2 Kommunerna ska dokumentera behovet av tillskott av bostäder

MFD tillstyrker förslaget om att kommunerna ska bedöma behovet av tillskott av bostäder i kommunen och redogöra för bedömningen i handlingsplanen för bostadsförsörjning. 
Tillskottet av nya bostäder utgör dock enbart en liten del av bostadsförsörjningen och det finns många andra insatser som påverkar möjligheten att få en välfungerande bostadsmarknad. MFD menar att kommunerna utöver att enbart redogöra för tillskottet av bostäder i handlingsplanen även bör redogöra för hur de planerar att tillgodose olika gruppers behov på bostadsmarknaden, som exempelvis personer med funktionsnedsättning, barnfamiljer, personer i ekonomisk utsatthet etcetera.

MFD vill understryka att framtida beräkningar och behovsanalyser behöver ta hänsyn till ett funktionshindersperspektiv där bostadsbeståndet sätts i relation till ålder och funktionsförmåga. Det är också viktigt att uppföljning av handlingsplaner sker utifrån detta perspektiv.

Yttrande till
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Datum
2024-04-12

Diarienummer
2024/0036

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmy Bornemark