Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ändringar i förordningen om bidrag till arbetshjälpmedel

Dnr: S2024/00048 Datum: 08 mars 2024

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian. MFD tillstyrker också regeringens bedömning om behovet att följa upp området för arbetshjälpmedel vidare.  

Myndighetens synpunkter

MFD ser positivt på att det uttryckligen förtydligas i förordningen att bidrag kan ges till uppgraderingar av datorbaserade arbetshjälpmedel och för utbildning för att kunna använda ett arbetshjälpmedel eller en anordning.

MFD ser också positivt på att arbetshjälpmedel inte behöver överlåtas till Försäkringskassan som alternativ till återbetalningskrav. Det är varken gynnsamt för Försäkringskassan eller för hjälpmedelsanvändare att hjälpmedlen ska överlåtas.

När det finns flera huvudmän som verkar inom samma område är det viktigt att det finns regelverk som möjliggör en likvärdig hantering. Det behöver finnas en förutsägbarhet om de tjänster som samhället tillhandahåller. De föreslagna förändringarna är ett steg på vägen att jämna ut de olikheter som finns mellan framförallt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens hantering av bidrag till arbetshjälpmedel.

MFD tillstyrker behovet av uppföljning av området för arbetshjälpmedel som regeringen tar upp i promemorian. Där föreslås uppföljning av Försäkringskassans handläggning och tillämpning av förordningen om arbetshjälpmedel samt hur det uppdelade ansvaret mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen liksom gränsdragningen mellan Försäkringskassans och regionernas ansvar fungerar.

Det är därför välkommet att Inspektionen för socialförsäkringen har en pågående granskning av arbetshjälpmedel, inte minst med tanke på den kraftiga minskningen av beviljade arbetshjälpmedel från Försäkringskassan de senaste åren.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2024-03-08

Diarienummer
2024/0028

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Andreas Stjärnström