Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid

SOU: 2022:061 Datum: 04 maj 2023

MFD tillstyrker förslagen som lämnas i betänkandet men vill lämna synpunkter om vikten av kompetensförsörjning för personal på fritidshem.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker förslagen som lämnas i betänkandet, men vill lämna följande synpunkter. MFD är positiv till förslagen om ändamålsenliga lokaler och att Skolverket ges i uppdrag att ta fram ett stödmaterial som inkluderar ett tillgänglighetsperspektiv med utgångspunkt från Specialpedagogiska skolmyndighetens arbete med tillgänglig utbildning.

Vidare påpekar MFD att en utgångspunkt i kompetensförsörjningen alltid måste vara att att all personal ska ha tillräcklig kunskap för att inkludera alla elevgrupper och barn med särskilda förutsättningar och behov, och att en förutsättning är att det behöver finnas möjlighet till handledning från personal med specialkompetens inom fritidshemmets utbildning. MFD delar utredningens bedömning att skolskjutsfrågan bör utredas i särskild ordning.

Myndighetens synpunkter

MFD välkomnar utredningens förslag med ambition att stärka fritidshemmets roll som en plats för utveckling, lärande och en meningsfull fritid för alla elever, och bedömer att det är viktiga förslag som kan vara särskilt gynnsamma för elever med funtionsnedsättning.

Det är positivt att betänkandet lyfter fram vikten av att fritidshemmen ska vara tillgängliga och inkluderande för alla elever, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Detta är en viktig grund för att främja delaktighet och inkludering för personer med funktionsnedsättning.

MFD är positiv till förslagen om ändamålsenliga lokaler och att Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram ett stödmaterial som kan ge stöd i arbetet med att skapa förutsättningar för ändamålsenlig lokalanvändning och en god lärmiljö.

MFD välkomnar särskilt att stödmaterialet ska inkludera ett tillgänglighetsperspektiv eftersom det är en förutsättning för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning får tillgång till fritidshemmets utbildning på lika villkor som andra. MFD vill lyfta fram vikten av att inkludera hela lärmiljön i tillgänglighetsarbetet så att det omfattar den fysiska, den pedagogiska och den sociala miljön.

MFD är därför positiv till att Specialpedagogiska skolmyndighetens kunskap och erfarenhet av arbete med tillgänglig utbildning är utgångspunkt vid framtagandet av stödmaterialet.

En förutsättning för att fritidsverksamhetens utbildning ska uppnå sitt syfte är kompetensförsörjningen. Det vill säga att verksamheten har tillgång till personal med rätt kompetens för uppdraget.

MFD är positiv till förslagen om att tydliggöra och precisera vad annan personal (t.ex. fritidsledare och barnskötare) har för syfte och roll i fritidshemmets undervisning, men vill påpeka att en utgångspunkt alltid måste vara att att all personal har tillräcklig kunskap för att inkludera alla elevgrupper och barn med särskilda förutsättningar och behov.

MFD menar att en förutsättning för detta är att det behöver finnas möjlighet till handledning från personal med specialkompetens (t.ex. specialpedagog) inom fritidshemmets utbildning.

MFD delar utredningens bedömning att skolskjutsfrågan bör utredas i särskild ordning. Att skolskjuts inte omfattar utbildning i fritidshem och att det istället är lokala riktlinjer som styr vem som har rätt till skolskjuts innebär negativa konsekvenser för många barn med funktionsnedsättning. MFD förordar ett gemensamt regelverk för skolskjuts som tar hänsyn till alla barns rättighet till utbildning oavsett funktionsförmåga.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2023-05-04

Diarienummer
2023/0050

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Anna Björnemalm