Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Så tillgänglig är staten 2015

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete. Resultaten från årliga Myndighetsenkäten.

Regeringen har i en förordning fastslagit att myndigheterna ska utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de funktions­hinderspolitiska målen. De ska särskilt verka för att deras verksamhet, lokaler och information är tillgänglig för personer med funktions­nedsättning. (Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken.)

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att följa upp myndig­heternas systematiska tillgänglighetsarbete. En gång om året skickas en enkät till samtliga statliga myndigheter med mer än 10 anställda för att ta reda på hur, och i vilken utsträckning de lever upp till förordningen. I år skickades enkäten ut den 3 februari till 271 statliga myndigheter, varav 257 besvarade enkäten. Den här rapporten redovisar resultaten från 2015 samt utvecklingen från år 2013.

Årets undersökning visar att det systematiska tillgänglighetsarbetet på flera håll har gått framåt inom staten. Drygt en tredjedel av myndigheterna visar en positiv utveckling när det gäller grund­läggande tillgänglighet. Samtidigt har 22 procent av myndigheterna backat en eller två poäng i årets undersökning, 37 procent står stilla. Det är fortfarande endast nio av de 257 svarande myndig­heterna som uppfyller de 13 upp­satta kriterierna för grundläggande tillgänglighet, vilket är samma resultat som vid förra årets undersökning.

De största framstegen har skett inom området information och kommunikation, framförallt när det gäller myndigheternas webb­platser. En större andel av myndigheterna uppger i år att den egna webbplatsen har tydlig struktur och en överskådlig formgivning. Myndigheterna har även blivit bättre på att kunna erbjuda information i alternativa format som lättläst svenska, Daisyformat och teckenspråk. Det är dessutom en större andel som i år anger att de har infört rutiner för alternativa format.

I myndigheternas planmässiga arbete har framförallt integreringen av funktionshinderperspektivet inom det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet ökat. Men också inom myndigheternas rekryterings­policy går det att se framsteg. Det är dock inte lika vanligt att funktionshinderperspektivet ingår i myndigheternas mångfalds- och jämställdhetsarbete.

När det kommer till upprättandet av en handlingsplan för tillgänglig­hets­­arbetet har utvecklingen avstannat under de senaste åren och 2015 års rapport understryker detta. Samtidigt har andelen myndigheter som anger att de har utsett en samordnare för tillgänglighet minskat.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2015

Antal sidor
35

Artikelnummer
A 2015:14

ISBN (digital)
978-91-87883-10-1