Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Så tillgänglig är staten 2014

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2014. Öppna jämförelser.

För tretton år sedan slog regeringen fast i en förordning att statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktions­ned­sättning.

Trots detta visar 2014 års uppföljning av tillgängligheten i staten att endast nio av 285 svarande myndigheter uppfyller 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet som direkt kan relateras till en förordning om statliga myndigheters ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. 79 myndigheter uppfyller inte ens hälften av kriterierna och 119 myndigheter har försämrat tillgängligheten sedan 2013-års uppföljning.

Generellt sett går arbetet med att göra myndigheterna tillgängliga för alla medborgare oavsett funktionsförmåga, långsamt framåt. Myndigheterna gör framsteg inom vissa områden. Inom andra områden har utvecklingen stannat av.

Förbättringar

Allt fler myndigheter uppger att deras webbplatser uppfyller internationella krav för tillgänglighet. Fler myndigheter än tidigare har genomfört utbildning av sin personal i tillgänglighet och lagstiftning.

Allt fler har åtgärdat tillgänglighetsbrister främst i personal­utrymmen men även i de publika delarna av lokalerna. På huvud­kontoren har myndigheterna satsat på åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med nedsatt hörsel, allergi och överkänslighet samt syn och kognitiva funktionsnedsättningar.

Fler myndigheter än tidigare år har inventerat sin skriftliga information. Myndigheterna har också förbättrat sina rutiner för att kommunicera med medborgare och personal via förmedlingstjänster som Taltjänst, TeleTal och Texttelefon.

Svag förbättring

Myndigheterna har blivit något bättre på att upprätta rutiner för att, vid behov, ta fram information i alternativa format som på lättläst svenska, Daisyformat, teckenspråk och storstil. Fler har utsett tillgänglighetssamordnare än vid förra årets undersökning.

Ingen förbättring

Det planmässiga arbetet på myndigheterna har avstannat. Det gäller bland annat arbetet med att ta fram en handlingsplan för tillgänglig­hets­arbetet och att integrera funktionshindersperspektivet i övriga planer som jämställdhetsplan, arbetsmiljöplan och brandskyddsplan samt att etablera kontakt eller samråd med funktionshinders­organisationerna.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2014

Antal sidor
20

Artikelnummer
2014:7