Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Delredovisning av uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regeringsuppdrag

Delredovisning till regeringen om insatser som genomförts under 2016 inom uppdraget kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Medverkande myndigheter har under året fattat strategiskt viktiga beslut om en kommunikationsplan och en projektplan. Detta innebär att inriktningen för 2017 är tydlig och definierad, att aktiviteter har specificerats och att budgeten är planerad.

En mängd föreläsningar, seminarier och konferenser har genomförts av Myndigheten för delaktighet (MFD) eller av andra berörda aktörer där innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsned­sättning (hädanefter kallad konventionen) och de allmänna kommentarerna har kommunicerats, vilket ökat kännedomen om konventionen hos rättighetsbärare, anställda i kommuner och inom myndigheter.

Kommunikationsinsatserna har fokuserats till målgrupperna kommunanställda, anställda i statlig förvaltning, rättighetsbärare samt privata aktörer. Genom dessa aktörer förväntas kännedomen om konventionen på sikt öka hos allmänheten.

Fokusområden för kommunikation har beslutats vara tillgänglighet, utbildning och arbete vilket genomsyrar alla aktiviteter inom projektet och i projektets prioriteringar. Vidare har kommunikation i uppdraget definierats som utbildning, fysiska möten och annan kommunikation.

Barnrättsperspektivet har säkerställts och förtydligats genom fokus på barn med funktionsnedsättning i Barnombudsmannens (BO) årsrapport Respekt samt integrerat i konventionsprojektets aktiviteter.

Kunskapen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering har spridits genom Diskrimineringsombudsmannens (DO) medverkan i olika seminarier. Medier har också löpande uppmärksammat myndig­hetens pressmeddelanden om DO:s tillsynsbeslut samt ställnings­taganden om att driva process i domstol. DO har också låtit genomföra en målgruppsundersökning gentemot privata aktörer, bland annat om kännedomen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering och om konventionen.

Genom regeringsuppdraget har MFD givits möjlighet att inkorporera ett rättighetsbaserat arbetssätt i sitt ordinarie uppdrag vilket inkluderas i framtagande av rapporter och i externa aktiviteter och kommunikation.

Kännedomsfrågor om konventionen har varit en del av de frågor som MFD har ställt i sin kommunuppföljning, myndighetsenkäter och i frågor till webbpanelen Rivkraft som riktar sig till personer med funktionsned­sättning. Vidare var en kännedomsfråga om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering en del av MFD:s myndighetsenkät. MFD ser över möjligheterna att följa kännedomen på längre sikt i samband med MFD:s pågående översyn och utvecklingsarbete av uppföljnings­systemet inom funktionshindersområdet.

Sammanfattningsvis bedömer MFD att ovanstående insatser har bidragit till att öka kännedomen om konventionen, kommentarerna och rekommendationerna hos de i uppdraget utpekade målgrupperna.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2016

Antal sidor
15

Artikelnummer
2016:31

ISBN (tryck)

ISBN (digital)