Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Bidrag för genomförande av Agenda 2030

Regeringsuppdrag

Redovisning av ett regeringsuppdrag om myndighetens bidrag för genomförande av Agenda 2030.

Myndigheten för delaktighet bedömer att vårt instruktionsbundna uppdrag att stödja regeringen i genomförandet av funktionshinderspolitiken är grundläggande i arbetet att nå de globala utvecklingsmålen som är formulerade i Agenda 2030. Det framgår också av vårt uppdrag att arbetet ska ske i nära dialog med det civila samhället. Vi ska även ha ett tydligt jämställdhets-, rättighets- och medborgarperspektiv.

Myndigheten lämnade i juni 2016 ett förslag till regeringen om en framtida funktionshinderspolitik. I detta förslag har vi inkluderat Agenda 2030 som ett genomgående perspektiv.

Myndigheten har ett tvärpolitiskt uppdrag som omfattar flera samhällsområden. Därför är också flertalet av agendans målområden relevanta för vår verksamhet. Vissa sektorer har dock större betydelse än andra för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten har i dag inte regeringens uppdrag att verka inom ramen för det internationella utvecklingssamarbetet. Då detta är en viktig del av agendan ser vi att denna fråga kan behöva uppmärksammas av regeringen på lämpligt sätt. Myndigheten ser flera möjligheter varav en kan vara ett mer formaliserat och preciserat samarbete med andra myndigheter med särskilt uppdrag inom det internationella utvecklingssamarbetet.

Vi bedömer också att det är centralt att myndigheten utvecklar effektiva system och verktyg för att stödja regeringen i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Det är framförallt nio mål i Agenda 2030 som har bäring på den nationella funktionshinderspolitiken, nämligen:

 • ingen fattigdom (mål 1)
 • säkerställa hälsa (mål 3)
 • god utbildning för alla (mål 4)
 • uppnå jämställdhet (mål 5)
 • anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
 • minskad ojämlikhet (mål 10)
 • hållbara städer och samhällen (mål 11)
 • fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)
 • genomförande och globalt partnerskap (mål 17).

Vår bedömning är att vi behöver utveckla vårt arbete inom följande områden:

 • Utveckla uppföljning och redovisning så att det speglar målen i Agenda 2030.
 • Inkludera målen kring internationellt arbete i Agenda 2030 som ett perspektiv i vår samverkan och vårt stöd till andra aktörer nationellt och internationellt.
 • Vidareutveckla samverkan med civilsamhället och säkerställa att perspektiven finns med i detta arbete.
 • Ha ett tydligare jämställdhetsperspektiv.
 • Skapa system och nätverk för att kunna organisera den internationella uppföljningen i enlighet med utvecklingsmålen.
 • Inkludera Agenda 2030 som ett perspektiv i prioriteringar och styrning inom MFD. Främst inom ramen för MFD:s verksamhetsplan och uppföljning.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2016

Antal sidor
24

Artikelnummer
2016:17

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-24-8 (pdf