Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
3
dec.

Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen 2020

09:00 - 15:00, Digitalt

Den här konferensen tog upp hur vi kan stärka det funktionshinderspolitiska arbetet utifrån fem spår för delaktighet och jämlikhet.

Inledning

Inledningstal Lena Hallengren

Lyssna på Lena Hallengrens tal.

Videoalternativ:

Malin Ekman Aldén, Generaldirektör på MFD, Daniel Gustafsson, Länsråd på Länsstyrelsen Västernorrland och Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, hälsar välkomna.

Inledning med MFD och Länsstyrelsen Västernorrland

Malin Ekman Aldén, Generaldirektör på MFD, och Daniel Gustafsson, Länsråd på Länsstyrelsen Västernorrland.

Videoalternativ:

Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige

Videoalternativ:

Presentation: Nationell samling med internationell inspiration, Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige (pdf 2 MB)

Arbetsmarknad

Offentlig sektor är i stort behov av arbetskraft och den demografiska utvecklingen kommer ställa allt högre krav på kompetensförsörjning framöver. Samtidigt står många personer med funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi bättre använda den outnyttjade kompetens som finns bland personer med funktionsnedsättning?

Erfarenheter från projektet Fler vägar in - Breddad rekrytering

Lyssna till ett lyckat arbetssätt från Skövde kommun för att använda rätt kompetens och samtidigt möta rekryteringsutmaningar. Elsa Lyon, Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Peter Lidström, Skövde kommun.

Videoalternativ:

Presentation: Fler vägar in - Breddad rekrytering, Elsa Lyon, SKR, och Peter Lidström, Skövde kommun (pdf  1,4 MB)

Universell utformning av arbetsplatser

Arbetsplatser behöver utformas, planeras och organiseras med utgångspunkten att vara inkluderande för alla. Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet SSR hjälper oss en bit på vägen.

Videoalternativ:

Presentation: Universell utformning av arbetsplatser, Daniel Hjalmarsson, Akademikerförbundet SSR (pdf, 400kB)

Utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige, lyfter en nulägesbild och möjliga vägar framåt för att skapa en arbetsmarknad för alla.

Videoalternativ:

Presentation: Utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige (pdf, 1,5 MB)

Barnrätt

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan början av 2020. Flertalet offentliga aktörer står inför att implementera ett barnrättsarbete. Men hur synliggörs barn med funktionsnedsättning? Och hur kan ett barnrättsarbete bidra till jämlika levnadsvillkor och ökad delaktighet?

Övergången från gymnasiesärskola till arbetsliv

Jessica Arvidsson redogör för sin forskning om övergången från gymnasiesärskola till arbetslivet och sätter fingret på strukturella hinder för självförsörjning och självständighet.

Videoalternativ:

Presentation: Övergången från gymnasiesärskola till arbetsliv, Jessica Arvidsson (pdf, 3,6 MB)

”NPF-säkra” skolan för ökad delaktighet och tillgänglighet

Elinor Kennerö Tonner är rektor på Källbrinksskolan i Huddinge kommun och leder arbetet med att ”NPF-säkra” skolan för ökad delaktighet, tillgänglighet och som ett verktyg för att skapa en miljö som gagnar alla elever.

Videoalternativ:

Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken

För att skapa full delaktighet och jämlika levnadsvillkor krävs ett tvärsektoriellt arbete som inbegriper hela kommunen och regionens verksamhet. Idag finns ett antal goda exempel på aktörer som gjort just detta. 

Regional plan för social hållbarhet

Västra Götalandsregionen har sedan 2017 haft den första regionala planen för mänskliga rättigheter. I sitt pass berättar Anna Jacobson och Åsa Olsson om arbetet med planen, funktionshindersperspektivet och arbetet mot ett nytt regionalt mål för social hållbarhet.

Videoalternativ:

Presentation: Regional plan för social hållbarhet, Anna Jacobson och Åsa Olsson, Västra Götalandsregionen (pdf, 1,3 MB)

Från perspektivträngsel till perspektivgemenskap

Botkyrka har under många år bedrivit ett funktionshinderspolitiskt arbete som omfattar hela kommunens verksamhet, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ledstjärna. I passet berättar Ann Bjellert hur kommunen tog steget från perspektivträngsel till perspektivgemenskap.

Videoalternativ:

Program för tillgänglighet och delaktighet

Astrid Thornberg, funktionshindersombudsman, Stockholms stad berättar om stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Videoalternativ:

Presentation: Program för tillgänglighet och delaktighet, Astrid Thornberg, Stockholms Stad (pdf 1,3 MB)

Att lägga grunden för jämlikhet och full delaktighet

Magnus Lagercrantz från MFD berättar om hur vi kan lägga grunden för jämlikhet och delaktighet

Videoalternativ:

Presentation: Att lägga grunden för jämlikhet och full delaktighet, Magnus Lagercrantz, MFD (pdf, 400 kB)

Digitalt innanförskap

I takt med att allt mer av vår välfärd och samhällsservice digitaliseras skapas både möjligheter och utmaningar för delaktighet. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Tommy Olsson från Myndigheten för digital förvaltning berättar om grunderna i den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur vi kan uppfylla lagkraven.

Videoalternativ:

Presentation: Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Tommy Olsson, DIGG (pdf, 1,2 MB)

Digidelcenter

Terese Raymond från Digidelcenter berättar om digital medborgarservice, främjande av digital delaktighet och möjliggörande för personer att höja sin digitala kompetens.

Videoalternativ:

Presentation: Digidelcenter, Therese Raymond, Digidelcenter (pdf, 1,1 MB)

Utforma digitala miljöer bättre

Stefan Johansson från Kungliga Tekniska Högskolan berättar om hur fler skulle kunna vara digitalt delaktiga om vi bara utformade de digitala miljöerna bättre.

Videoalternativ:

Presentation: Utforma digitala miljöer bättre, Stefan Johansson, Kungliga Tekniska Högskolan (pdf, 1,6 MB)

Digital inkludering

Elin Wihlborg från Linköpings universitet presenterar vad vi kan lära oss av internationella studier av digital inkludering och resonerar om hur vi kan få fler att använda digitala offentliga tjänster.

Videoalternativ:

Presentation: Digital inkludering, Elin Wihlborg, Linköpings universitet (pdf, 1 MB)

Avslutning och Agenda 2030

I avslutningen diskuteras hur vi synliggör funktionsnhindersperspektivet i agendaarbetet och hur vi stärker funktionshindersperspektivet i arbetet med hållbar utveckling. 

Stärkt funktionshindersperspektiv i genomförandet av Agenda 2030

Tiina Nummi Södergren från Lika Unika Akademin berättar hur rättigheter kopplas till de globala målen för ett hållbart resultat.

Videoalternativ:

Presentation: Stärkt funktionshinderperspektiv i genomförande av Agenda 2030, Tiina Nummi Södergren, Lika unika akademi (pdf, 600 kB)

Agenda 2030 i Stockholms Stad

Heidi Englund, MR-strateg, berättar hur Agenda 2030 är ett verktyg för Stockholms stads arbete med att förverkliga de mänskliga rättigheterna.

Videoalternativ:

Presentation: Agenda 2030 i Stockholms Stad, Heidi Englund, Stockholms stad (pdf, 2,4 MB)

Panelsamtal på temat "Leave no one behind"

I panelsamtalet med Tobias Rahm från Länsstyrelsen Jönköping, Erik Lindqvist från Länsstyrelsen Västra Götaland, Diana Chafik från Rätt från början – ett projekt om universell utformning, Tiina Nummi Södergren från Lika Unika Akademi och Heidi Englund från Stockholms stad. Moderator är Karl-Oskar Öhman, MFD.

Videoalternativ: