Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
23
nov.

Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa - forskning, metoder och lösningar

12:30 - 16:30, Digitalt seminarium

Personer med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa. Detta seminarium lyfter frågan om vård, behandling och stöd med utgångspunkt från nordisk och internationell expertis.

Mycket i samhället är inte utformat utifrån förutsättningarna hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Stödet är heller inte alltid tillräckligt individualiserat för att möta behoven. Professionen möter stora utmaningar om vilka psykologiska behandlingar och insatser som fungerar bäst för gruppen och hur man på bästa sätt kan ge praktiskt och socialt stöd vid psykisk ohälsa.

En sammanställning som Myndigheten för delaktighet (MFD) genomfört med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) visar också att det finns stora och grundläggande luckor i det vetenskapliga kunskapsunderlaget inom området.

MFD vill genom detta seminarium särskilt lyfta frågan om vård, behandling och stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning med utgångspunkt från nordisk och internationell expertis inom området.

Forskningsseminariet riktar sig främst till forskare och till dig som möter målgruppen inom psykiatrisk öppen och sluten vård, inom kommunal hälso- och sjukvård samt inom riktade stödfunktioner som exempelvis vuxenhabiliteringen. Men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sig.

Sprid gärna inbjudan till intresserade kollegor och nätverk!

Tid

Onsdag 23 november klockan 12.30-16.30

Plats

Seminariet hålls digitalt via Zoom. 
Länken till seminariet skickas ut senast 22 november.

Anmälan

Anmälan görs digitalt senast 18 november. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan till seminarium om intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa 23 november

Tillgänglighet

Föreläsningarna kommer att ske på svenska, norska och engelska.

Skrivtolkar kommer att skriva från engelska till engelska. När det talas norska och svenska skriver de på svenska.

Teckenspråkstolkarna tolkar från talad engelska, norska och svenska till svenskt teckenspråk.

Frågor?

Om du har några frågor kring inbjudan, mejla Ola Balke på ola.balke@mfd.se

Program

12.30-12.45 Inledning

Malin Ekman Aldén, generaldirektör MFD

Malin Ekman Aldén har lång erfarenhet av funktionshindersfrågor. Hon har bland annat varit kansliråd, biträdande enhetschef och gruppledare på Socialdepartementet. Hon har också varit generalsekreterare för svenska handikapporganisationernas internationella biståndsorganisation SHIA (nuvarande My Right).

12.45-13.30 Kunskap och samverkan – saknas det fortfarande?

Föreläsning av Lena Nylander, överläkare i allmän psykiatri, med dr. i psykiatri vid Lunds universitet och Göteborgs universitet.

När vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och psykiska ohälsa vänder sig till psykiatrin och/eller primärvården finns där ofta inte kunskaper om bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom är samarbetet mellan olika vårdgivare bristfälligt. Är det dags för en förändring?

Lena Nylander har sedan drygt 30 år ett specialintresse av utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar (intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, autism) och har företrädesvis arbetat med dessa patienter, kliniskt och i forskning. 

13.30-14.15 Norsk forskning om intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa

Föreläsning av Trine Lise Bakken, Ph d, Cand san, klinisk sjuksköterskespecialist. Fack- och forskningsledare vid Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, NKUP, Oslo universitetssjukhus.

När vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och psykiska ohälsa vänder sig till psykiatrin och/eller primärvården finns där ofta inte kunskaper om bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom är samarbetet mellan olika vårdgivare bristfälligt. Är det dags för en förändring?

Trine Lise Bakken är knuten till Oslo Metropolitan University. Hon har under mer än 25 år publicerat en rad böcker och vetenskapliga artiklar om klinisk praxis med patienter med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

14.15-14.30 Paus

14.30-15.00 God psykisk hälsa för alla

Föreläsning av Björg Halvorssen, chef på Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), Oslo universitetssjukhus.

Bjørg Halvorsen sätter sökljuset på en grupp barn och unga som har ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa och som inte får bra hjälp.

Bjørg Halvorsen är fysioterapeut och har sin bakgrund från kommunalt arbete med barn och unga, barnhabilitering i specialisthälsa och från «Helsedirektoratet». Har sedan 2013 varit chef på RHABU, kompetenstjänsten för barnhabilitering i hälsoregion Sør-Øst.

15:00-15:45 Social- och hälsovårdssystemet i Finland - effekter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa

Föreläsning av Lumikukka Socada, chefspsykiater för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Helsingfors och Nyland sjukvårdsdistrikt och Helsingfors universitetssjukhus.

Lumikukka Socada berättar om den finska socialpsykiatrin och vilka möjligheter som finns att göra egna livsval för det psykiska välbefinnandet. Dessutom tar hon upp diagnostiska procedurer, psykofarmakologi, affektiva störningar och personlighetsstörningar.

15.45-16.20 Bedömning av trauma hos vuxna med intellektuella och utvecklingsstörningar

Föreläsning av Sara Wigham, seniorforskare och arbetsterapeut vid Newcastle University.

Sarah Wigham beskriver metoder för screening och bedömning av traumarelaterade psykiska tillstånd hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Hon tar även upp användning av traumascreeningsåtgärder i kliniska miljöer och forskningsmiljöer och forskning relaterad till detta ämne.

Sarah Wigham har ett hederskontrakt som Community Practitioner med Cumbria, Northumberland Tyne och Wear NHS Foundation Trust Adult Neurodevelopmental Service och är en NIHR Applied Research Collaboration Mental Health Research Fellow.

16.20-16.30 Avslutning

Malin Ekman Aldén, generaldirektör MFD

Bakgrund till seminariet

Att leva i samhället med en intellektuell funktionsnedsättning är många gånger utmanande. Få saker och situationer är utformade på ett sätt som gör det möjligt att delta på lika villkor som andra. Stödet samhället ger i form av olika insatser är inte heller alltid tillräckligt individualiserat för att möta variationen av behov. Personalen har inte alltid tillräckligt mycket tid och kompetens för att kunna kompensera för det som är svårt.

Parallella kognitiva och fysiska utmaningar

När glappet mellan omgivning och förmåga blir för stort eller när man inte får tillräckligt stöd för att kunna kommunicera sina önskemål och behov kan psykisk ohälsa uppstå och även ibland utmanande beteenden av olika slag. Många människor med intellektuell funktionsnedsättning har också flera parallella kognitiva och fysiska utmaningar.

När kommunikationen av olika skäl är utmanande är det lätt att olika svårigheter och behov blandas ihop och att det stöd, behandling eller bemötande man får blir kontraproduktivt eller i värsta fall förvärrar situationen.

Komplext stöd

Stöd och behandling av psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning är komplext. Generella behandlings- och stödmetoder fungerar inte alltid på samma sätt och måste ofta individualiseras. Komplexiteten ligger också i att förstå hur brister i tillgänglighet och stöd i omgivningen samspelar och påverkar mer medicinska symptom.

En mycket stor andel av gruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning rapporterar psykisk ohälsa. Gruppen är också en grupp som återfinns inom såväl psykiatrisk slutenvård och öppenvård. Myndigheten för delaktighet har i en sammanställning av djupintervjuer med målgruppen tittat på hur de själva skattar sitt psykiska mående och tankar kring orsaker. Sammanställningen är inte publicerad men du som är intresserad kan mejla Ola Balke på ola.balke@mfd.se och få den som pdf, dock inte i tillgängligt format. 

Dåligt forsknings- och kunskapsläge

MFD har i samarbete med SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering tagit fram kunskapssammanställningen Psykisk (o)hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättningDenna visar att trots att ohälsa och psykisk sjukdom är omfattande inom gruppen och trots komplexiteten i behandling och stöd, är forsknings- och kunskapsläget dåligt.