Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Workshops och teater bidrar till samtal om sex

Alla människor har rätt till en god sexuell hälsa och rätt till trygga sexuella relationer. Det är utgångpunkten för funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad som sedan år 2015 utbildar personal inom olika verksamheter för att prata om sex och relationer med brukare.

– Det började med att personalen i LSS-verksamheter inte kände sig bekväma med att prata om sex, relationer och samtycke med brukare. Det fanns en rädsla att kliva över en gräns och en osäkerhet om hur man närmar sig frågorna på ett insiktsfullt sätt och då ville vi ta fram ett vägledningsmaterial, säger Ann-Helen Westerdahl, utvecklingssamordnare på funktionstödsförvaltningen i Malmö stad.

Nätverk skapar kontinuitet

Till grund för ett material om sexualitet, känslor och bemötande intervjuades brukare om hur de ville att personal på exempelvis daglig verksamhet och korttidsboenden skulle möta dem i dessa frågor. När materialet var klart introducerades det till personalgrupper genom workshops.

– Detta som ett sätt att inspirera dem till att börja prata med brukarna om sex och relationer, men också för att visa hur de kan använda vägledningsmaterialet. Det fanns en viss tveksamhet och osäkerhet i början hos personalen men de blev snabbt positivt inställa, säger Ann-Helen Westerdahl.

Tidigt bildades också en nätverksgrupp för sexuell hälsa med representanter för de olika verksamheterna där man diskuterar hur man ska jobba vidare och tänka framåt. Nätverket träffas två gånger per termin.

– Det tror jag har varit väldigt betydelsefullt för att få kontinuitet. De personer som representerar de olika avdelningarna eller enheterna har ju också delvis mandat att ta beslut och haft till uppgift att sprida vägledningen och möjligheten till workshops vidare på sina arbetsplatser, säger Ann-Helen Westerdahl.

Diskussion genom teater

Efter att vägledningen och workshops hade lanserats tog ett nytt projekt vid som byggde på att en interaktiv teaterföreställning under en halvdag spelade upp olika scener för personalen. Där fick de reflektera över olika möten mellan personal och brukare och diskutera om hur man hade kunnat hantera olika situationer på bästa sätt.

Samtidigt erbjöds samma upplägg för personer som får insatser via LSS eller socialtjänst där de skulle träna sig inför verkliga situationer kopplade till sex och relationer.

Utifrån olika scener reflekterade och diskuterade de medverkande kring sexualitet och makten över att själv bestämma över sin egen kropp. Brukarna var medskapare till föreställningen och var även anställda som skådespelare.

– Det handlar om sociala koder som utspelas i sociala och sexuella situationer, om att få insikt att man har rätt att säga nej och att man har rätt att sätta gränser och att man tar hänsyn till andras gränser. Det är lätt att bara prata om sårbarheten och utsatthet, men det handlar också om att prata om det lustfyllda, det positiva med sex och vad det finns för olika relationer, säger Anna Hart som kombinerar en tjänst på funktionsstödsförvaltningen och forskar om hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning resonerar kring sexuella erfarenheter.

Hennes forskning visar att de har bristfällig kunskap om sex och relationer samtidigt som MFD:s stora kartläggning visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta för alla typer av våld och övergrepp.

– Därför det så viktigt att prata med dem om gränsdragningar och de är väldigt positiva till att prata om de här frågorna, att någon lyssnar på dem och deras perspektiv.

Det är lätt att bara prata om sårbarheten och utsatthet, men det handlar också om att prata om det lustfyllda, det positiva med sex och vad det finns för olika relationer

— Anna Hart, funktionsstödsförvaltningen

En ny fas

Det som började 2015 som ett projekt med workshops är nu en permanent verksamhet, berättar Anna Hart.

– Verksamheterna efterfrågar oss fortfarande eftersom många vill ha stöd i att börja arbeta med de här frågorna. Sedan är det är stor personalomsättning i verksamheterna och då är det viktigt att utbilda ny personal. En utmaning är också att hitta nya personer som kan hålla i workshopen.

Anna Hart berättar att funktionsstödsförvaltningen står inför en ny fas där man denna gång skapar och anpassar workshopen för brukarna utifrån deras önskemål. De kommer också att delta som workshopsledare.

I skrivande stund har det genomförts fyra sådana workshops där deltagarna tittar på film, diskuterar och gör övningar i mindre grupper. Inför träffarna har deltagare fått lämna synpunkter på vad man önskar ska diskuteras. Målet är att funktionsstödsförvaltningen ska få medel att fortsätta i större skala framöver.

– Om inte vi får de pengarna vi behöver så tänker vi att vi göra det här i mindre skala, säger Ann-Helen Westerdahl.

Framgångsfaktorer

Några framgångsfaktorer i funktionsstödsförvaltningen arbete om sex och relationer

  • Att tjänsten som utvecklingssamordnare efter projekttiden blev permanent vilket skapat kontinuitet och att verksamheten kunnat hålla samman över tid.
  • Att det finns en vetenskaplighet i verksamheten genom att en forskare anställts. Resultatet av forskningen kan sedan användas i praktiken.
  • Att man från början haft ett nätverk med representanter från olika verksamheter som flera gånger per år träffas för att diskutera arbetet framåt.
  • Att kunnat vara två i uppdraget där Ann-Helen Westerdahl har ansvaret för samordningen och där Anna Hart har spetskompetensen kring frågorna om sex och relationer.

 

MFD:s kartläggning

Ta del av MFD:s stora kartläggning om hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning och hur myndigheter, regioner och kommuner arbetar med frågan.
MFD:s kartläggning