Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vi arbetar för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället

Ett hållbart och jämlikt samhälle är utformat utifrån medborgarnas olika förutsättningar och behov. Alla människor har rätt att vara en del av och kunna använda det samhället erbjuder. Det går att nå förändring med enkla medel – genom att tänka in fler behov från början.

Myndigheten för delaktighet (MFD) stödjer verksamheter i arbetet för att göra samhället tillgängligt och användbart för fler. Vi följer samhällsutvecklingen och sprider kunskap om hur hinder för delaktighet i samhället kan åtgärdas. Vårt arbete handlar även om att synliggöra rätten hos personer med funktionsnedsättning till jämlika levnadsvillkor och självbestämmande. Ytterst handlar det om rätten till att få vara den person man är och att inte definieras, diskrimineras eller reduceras utifrån sin funktionsnedsättning.

Det pågår ett omfattande arbete på många nivåer i samhället för att uppnå en mer hållbar samhällsutveckling. Arbetet handlar om att införa nya tanke- och arbetssätt baserade på principerna om universell utformning, i smått som stort. Utvecklingen av samhället ska utgå från principen att de tjänster och den service som erbjuds ska kunna användas av så många som möjligt redan från början, utan särlösningar.

För att nå dit krävs ett nära samarbete inte bara mellan oss offentliga aktörer utan även med näringslivet och civilsamhället. Samarbete är nyckeln till framgång för att vi ska kunna leva upp till målen i Agenda 2030 och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta tydliggör regeringen nu ytterligare genom den nyligen beslutade strategin för funktionshinderspolitiken. Tillsammans med 28 andra myndigheter och Folkbildningsrådet och i samverkan med funktionsrättsrörelsen, ska MFD stödja arbetet med att utforma nya arbetssätt och en effektiv uppföljning.

Ytterst handlar det om att utgå från medborgarnas mångfald i allt vi gör

Ytterst handlar det här om att utgå från medborgarnas mångfald i allt vi gör som offentliga aktörer. Att arbeta med denna utgångspunkt är en investering som kan leda till att vi inte bara skapar mer jämlika levnadsförhållanden, utan även bidrar till att utveckla och förbättra våra verksamheter och öka förtroendet för offentliga aktörer.

En bärande del av hållbar utveckling är att ingen ska lämnas utanför. Som offentliga aktörer ska vårt arbete vara till nytta för hela samhället – och för alla medborgare. Alla gynnas av ett tillgängligt samhälle och många gånger går det att nå utveckling och förändring med enkla medel. Med den här tidningen vill vi ge en inblick i hur MFD tillsammans med andra myndigheter och aktörer på statlig, regional och kommunal nivå samarbetar över verksamhetsgränserna för att öka kunskapen om de möjligheter som finns. Men också i konkreta termer skapar insatser och arbetssätt som bidrar till ett inkluderande och hållbart samhälle.

Jag hoppas att du som läsare ska få en stunds intressant och tankeväckande läsning.

Malin Ekman Aldén,

Generaldirektör MFD.

Ny strategi för funktionshinderspolitiken

Regeringen beslutade nyligen att Myndigheten för delaktighet, MFD, får en central och samverkande roll i funktionshinderspolitiken. Under de kommande tio åren ska MFD följa upp och erbjuda stöd och vägledning för att öka inkluderingen i samhället. MFD:s roll är att stötta myndigheterna i ett nytt arbetssätt för att bidra till jämlika levnadsvillkor.