Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd möjliggör upptäckt av våld

Inom Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen utbildas 1 000 medarbetare i att ställa frågor om funktionshindersrelaterat våld.

– Att det funnits ett stort stöd från cheferna har underlättat förändringen av arbetssätt. Det har också bidragit till ett stort engagemang hos personalen, säger Ann Wolmar, utvecklingsledare inom regionen.

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. De arbetar med utbildning, forskning och metodutbildning i frågor som rör våld i nära relationer. Sedan 2013 har de utvecklat frågeformuläret FOV – frågor om våld – som används av personalen inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Formuläret består av sju frågor som täcker in olika typer av våld och erbjuds på flera språk. Idag finns tre FOV; till vuxna, barn och ungdomar samt inom Habilitering & Hälsa. I den senare finns en fråga om funktionshinderrelaterat våld.

All personal ska utbildas

2018 beslutade regionfullmäktige att all hälso- och sjukvård och tandvårdspersonal ska få en basutbildning om våld i nära relationer och en metodutbildning om hur man ställer rutinmässiga frågor om våld till patienter.

– Personalen ska ha en grundtrygghet och kunskap om våld i nära relationer. De ska veta vilka uttryck våldet kan ta, vad blir det för konsekvenser och hur det påverkar en att vara utsatt för våld av en närstående. Även personal som inte har så mycket kontakt med patienterna ska få den kunskapen för att förstå vad deras kollegor möter, säger Ann Wolmar, utvecklingsledare på VKV.

Projektledare med huvudansvar

På VKV har en projektledare haft huvudansvaret för att leda utbildningen inom Habilitering & Hälsa och även tagit fram en plan för hur VKV ska utbilda alla 1000 medarbetare inom verksamheten. Inför utbildningen har personal på respektive enhet fått diskutera vad de behöver i form av material. Utbildningen har sedan följts upp och personalen har fått diskutera svårigheter, upplevelser och om det har varit något de saknat.  

Först ut att gå utbildningen var barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen. Under en heldag har personal gått basutbildning om våld i nära relationer och en metodutbildning. VKV har även utbildat personal på hörselverksamheten samt syn- och tolkverksamheten. Under 2023 planeras fortsatta uppföljningsmöten med verksamheten.

Utmaningar

När det gäller att ställa frågor om våld för Habilitering & Hälsans målgrupp har Ann Wolmar och hennes kollegor identifierat flera utmaningar. Personer med olika varianter av funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att kommunicera, samtidigt som personal generellt saknar kunskap om hur de ska kommunicera med målgruppen.

En annan utmaning är att frågor till någon som drabbats av våld alltid ska ställas i enrum. Det är svårt eftersom målgruppen ofta kommer tillsammans med föräldrar eller personlig assistent. Ytterligare en utmaning kan vara att veta vem man ska vända sig till när en vuxen person blir utsatt för våld. Utbildningen om våld i nära relationer ska hjälpa personalen att möta utmaningarna.

– Vi har en pågående dialog med personal om att frågor om våld ska ställas enskilt, om det inte går får de ställas vid ett senare tillfälle. Att svara på frågor om våld är alltid frivilligt. I kommande utvärdering kommer vi att få ta del av de brister som finns för att målgruppen ska få rätt stöd i samhället. Det ska vi sedan återkoppla till våra politiker för eventuella vidare åtgärder, säger Ann Wolmar.

Framgångsfaktorer

Ann Wolmar menar att en viktig framgångsfaktor är att Habilitering & Hälsa endast består av en förvaltning med en tydlig ledning. Det har gjort det enklare att fatta beslutet att alla ska jobba rutinmässigt med att fråga om våld.

– Det har funnits ett stort stöd från cheferna och det har underlättat förändringen av arbetssätt. Det har också bidragit till ett stort engagemang hos personalen. Att kollegor brinner för att göra ett bra arbete är en viktig del av framgången, säger hon.

Fyra tips

Det här är Anns fyra tips till andra kommuner och regioner som vill införa ett strukturerat arbetssätt med målgruppen med funktionsnedsättning kring våld:

  • Ha kunskap om att det är en målgrupp som lever med många olika sårbarhetsfaktorer. Det är lätt att övriga samhället inte upptäcker problematiken.
  • Se till att ledningen fattar beslut om att ni ska arbeta mer strukturerat kring våldsfrågor. Förankra arbetet i verksamheten, ledningen och hos personalen.
  • Följ upp och se till att personalen känner sig trygga i förändringsarbetet.
  • Alla regioner bör starta ett kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Mer om våldsutsatthet

Ta del av MFD:s stora kartläggning om hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning och hur myndigheter, regioner och kommuner arbetar med frågan.
Mer om våldsutsatthet