Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Nya arbetssätt leder till varaktiga anställningar

För att bidra till att lösa stadens utmaningar vid rekryteringar och kunna erbjuda personer som står utanför arbetsmarknaden en varaktig anställning arbetar Stockholm stad på ett nytt sätt.

– När Stockholm stad tidigare jobbade med arbetsmarknadsåtgärder för personer med funktionsnedsättning var det mycket fokus på nedsättningen. Först såg man svårigheterna och sedan på var personen skulle kunna passa in. Ofta ledde inte detta till några bestående anställningar, säger Madelene Wennberg, verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet Stockholms stad.

Idag utgår staden från sina behov som arbetsgivare, där målet är att hitta deltagare från målgruppen som har kunskaper och förmågor som det finns behov av. På så sätt knyter staden ihop stadens arbetsmarknadsåtgärder med kompetensförsörjningen vilket breddar rekryteringsunderlaget och skapar fler varaktiga och alternativa karriärvägar för deltagarna i åtgärderna. Modellen kallas för arbetsdifferentiering.

Formulera kravprofiler på nya sätt

Arbetsdifferentiering är en metod där man identifierar, klassificerar och tidsätter arbeten och arbetsuppgifter på en specifik enhet. Detta för att kunna se om det finns arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av en annan person. 

Som ett exempel tar Madelene Wennberg lärare som utöver undervisning också utför en massa andra arbetsuppgifter, till exempelvis administration.

– Det blir dyrt för oss att ha lärare vid kopieringsapparaten och hantera många andra kringuppgifter som att fylla på förråd och göra beställningar. Då är det mycket bättre att anställa en assistent, en tjänst som skulle kunna passa exempelvis en person med intellektuell funktionsnedsättning. Genom att formulera kravprofiler och arbetsbeskrivningar på nya sätt ger man möjlighet för flera att söka och få dessa tjänster.

Alla arbetsgivare erbjuds stöd

Alla arbetsgivare med verksamhet i Stockholm som är intresserade av arbetsdifferentiering kan få hjälp av Arbetsmarknadsförvaltningen som har tagit fram en arbetsmetod med stödmaterial till stadens verksamheter.

En av dem som arbetar med att få staden att tänka nytt i dessa frågor är Lars Ahlenius, biträdande enhetschef på Arbetsmarknadsförvaltningen. Han har själv erfarenhet av vad ett utanförskap innebär och betydelsen av att ha ett arbete. Lars Ahlenius blev som fyraåring diagnosticerad med en muskelsjukdom.

– Det växte fram en önskan om att vara lika alla andra och det präglade mig och min uppväxt, alltifrån utbildning till karriärval, berättar Lars Ahlenius som utbildade sig till elektriker.

Grunden för ett rikt liv

Efter en tid i arbetslivet blev han sjukskriven på grund av att muskelsjukdomen hade förvärrats. Det ledde till att han blev förtidspensionerad, men efter 12 år dök en ny möjlighet upp. Han deltog i ett projekt som drevs av Stockholm stad inriktat mot personer som har en funktionsnedsättning.

Målsättningen var att inkludera människor med andra erfarenheter, kunskaper och förmågor för att utveckla nya produkter varor och tjänster. Lars Ahlenius blev sedan projektledare som ledde fram till en chefsposition.

– Betydelsen projektet har haft för mig är svår att mäta, det har påverkat mig enormt, bättre självkänsla och möjligheten att få bidra och att vara behövd och få lön. Möjligheten till ett arbete är grunden för ett rikt liv.

Less på praktikplatser

Många som Lars Ahlenius kommer i kontakt med är less på praktikplatser och mår inte bra av tillfälliga anställningar.

– Därför arbetar vi för att skapa stabila alternativa karriärvägar för målgruppen samtidigt som vi erbjuder nya och kompetenta medarbetare till stadens verksamheter. Frågan alla kan ställa sig när man tar emot någon i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd; är det för att den personen ska få vara med under en begränsad tid eller är syftet att denne ska bli vår framtida medarbetare? Det är en avgörande skillnad på hur man möter människor, säger Lars Ahlenius.

FOTNOT
Stockholm stad har tagit fram ett program för tillgänglighet och delaktighet utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det omfattar alla stadens bolag och förvaltningar.

Vill du ha kontakt med Madelene och Lars?
madelene.wennberg@extern.stockholm.se
lars.ahlenius@stockholm.se

Agenda 2030 - sjutton globala mål

Agenda 2030 är FN:s globala mål för hållbar utveckling. De syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Mer om Agenda 2030