Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

"Agera lokalt, påverka globalt"

Agenda 2030 innehåller hållbarhetsmål för alla människor i alla länder – men det som ska hända globalt måste göras lokalt. Därför pågår nu ett intensivt arbete med att införliva hållbarhetsmålen i svenska kommuner och regioner. Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som ska sprida kunskap om hur Agenda 2030-målen kan bli en integrerad del av den lokala och regionala styrningen.

Bakom Glokala Sverige står FN-förbundet, ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, i samverkan med ett stort antal kommuner och regioner. Projektet stöds av Sida. 

– Vi vill öka kunskapen om Agenda 2030 och inspirera och engagera politiker och tjänstemän på ledande nivå att föra in de globala målen i den lokala och regionala styrningen, säger Kerstin Söderström, kommunikationsansvarig på Glokala Sverige.

– Det gör vi genom att erbjuda webbaserade utbildningar, ta fram vägledningar, bidra till att bygga nätverk samt arrangera konferenser och regionala nätverksträffar. Vårt uppdrag är alltså både att sprida kunskap och göra det möjligt för kommuner och regioner att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra.

Stort intresse

Glokala Sverige startades som ett pilotprojekt 2018 med en handfull kommuner och regioner och idag ingår 181 kommuner och regioner i projektet.

– Intresset är stort och vi ser att det finns ett behov av kunskapsstöd när det gäller frågor som rör Agenda 2030 i allmänhet och frågor om social hållbarhet i synnerhet, säger Kerstin Söderström.

I FN-resolutionen Agenda 2030 antogs 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål för att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar värld fram till 2030. Glokala Sverige genomför med utgångspunkt i Agenda 2030 utbildningar för hur dessa mål och delmål kan brytas ned och föras in styrande dokument i kommuner och regioner.

Helhetsperspektiv

– Det handlar om att anlägga ett helhetsperspektiv och få till en styrning där de globala målen också blir en del av de lokala och regionala målen. Men det räcker förstås inte med att sätta upp mål, man måste också arbeta fram strategier för hur man ska realisera målen. Många kommuner och regioner befinner sig just nu i det skedet och vi kan erbjuda stöd och hjälp i den processen.

Glokala Sverige har tagit fram ett kunskaps- och metodstöd som kan användas i det lokala och regionala Agenda 2030-arbetet och vi skapar även möjligheter för kommunerna att utbyta erfarenheter och kunskaper.

Just samverkan och ett både globalt och lokalt perspektiv är viktiga framgångsfaktorer för Agenda 2030-arbetet, framhåller Kerstin Söderström.

– Det glokala perspektivet är nödvändigt för att se och förstå hur allt hänger ihop och hur vi på lokal nivå måste ta större hänsyn till den omgivande världen och hur vi påverkas av globala trender som klimat, pandemier, digitalisering och migration.

Agenda 2030 är också en utmärkt utgångspunkt för att arbeta mer i partnerskap med andra aktörer.

– För att hantera målen i Agenda 2030 behöver vi komma ut ur stuprören och arbeta mer tillsammans för att identifiera synergier som underlättar arbetet. Men också att identifiera målkonflikter som kan tvinga oss till svåra val. Där kan partnerskap med andra aktörer och medborgardialoger ge värdefulla insikter och ökad kunskap.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om de utbildningar och de konferenser och regionala träffar som arrangeras av Glokala Sverige. Gå in på Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner hos FN-förbundet

Text: Sven-E Lindberg

Agenda 2030 - sjutton globala mål

Agenda 2030 är FN:s globala mål för hållbar utveckling. De syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Mer om Agenda 2030