Utbildning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till grundutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Alla människor har rätt till utbildning. I artikel 24 i konventionen framgår det att ingen får diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet. Rätten till utbildning ska ske på lika villkor.

I artikel 9 i konventionen ställs krav på tillgänglighet när det gäller den fysiska miljön, tillgång till transporter och information och kommunikation.

De medlemsstater som antagit konventionen ska också öka medvetenheten om personer med funktionsnedsättning och de rättigheter som finns. Det framgår av artikel 8  i konventionen. Det kan till exempel innebära att det ska finnas utbildningsprogram för detta och att undervisningen präglas av respekt för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Strategiska dokument

Det funktionshinderpolitiska arbetet styrs av flera dokument och policyer bland annat:  

Situation för personer med funktionsnedsättning

Av alla elever är det en procent som går i grundsärskola, två procent i gymnasiesärskola och 553 elever går i specialskola. I särvux finns cirka
4 000 elever.

Mer information om elever inom de olika skolformerna finner du på skolverkets statistik i tabeller

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det är betydligt färre personer med funktionsnedsättning som har eftergymnasial utbildning jämfört med befolkningen i övrigt. Folkhälsomyndighetens undersökning "Skolbarns hälsovanor” pekar på att barn med funktionsnedsättning trivs sämre i skolan. Det kan bero på att de upplever att de får mindre stöd från lärare och övrig skolpersonal jämfört med övriga barn.

Drygt hälften av kommunerna uppger i Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning att de har styrdokument som innehåller strategier för ökad tillgänglighet och delaktighet i skolan för elever med funktionsnedsättning. Två av tre kommuner anger att de avsätter medel för att förbättra den fysiska tillgängligheten på kommunens grundskolor.

32% av befolkningen i åldersgruppen 25-64 år som har en funktionsnedsättning har eftergymnasial utbildning.

  • 32%

27% av eleverna med funktionsnedsättning uppger att de tycker mycket bra om skolan.

  • 27%

29% av de grundskoleenheter som Skolinspektionen granskat brister i att utreda stöd skyndsamt där extra anpassningar inte är tillräckliga.

  • 29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Rapporter inom utbildningsområdet

Här hittar du MFD:s rapporter med koppling till utbildningsområdet. 

Rapporter inom utbildningsområdet från andra myndigheter

Här hittar du rapporter och material från andra myndigheter som berör utbildningsområdet. De har antingen ett funktionshindersperspektiv eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.

Rapporter och material från andra aktörer inom utbildningsområdet

Här hittar du rapporter och material från andra aktörer som berör utbildningsområdet. De har antingen ett funktionshindersperspektiv eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersrörelsen 

Kognitionssimulatorn

Kognitionssimulatorn låter dig testa hur en elev med en kognitiv funktionsnedsättning som ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi kan uppleva en situation i ett klassrum.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: