Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska garantera att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2018-09-07

  22 myndighetschefer samarbetar för ökad delaktighet

  Den 10 september träffas chefer för 22 statliga myndigheter för att diskutera styrningen mot ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället. – Jag hoppas att vi kan stimulera myndighetscheferna att ta initiativ som bidrar till att förverkliga funktionshinderspolitiken, säger Malin Ekman Aldén, ordförande för det nybildade gd-rådet.

 • 2018-08-24

  Sverige ny ordförande i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets funktionshindersråd roterar varje år. Under 2018 är det Sveriges och Myndigheten för delaktighets tur att vara ordförande.

 • 2018-08-17

  Tillgänglig kultur?

  Alla människor har rätt att ta del av och delta i kulturlivet på lika villkor. Det slås fast i artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men hur ser det egentligen ut med tillgängligheten i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning?

Alla nyheter

Evenemang

Alla evenemang

Remissvar

 • 2018-09-10

  Vägen till självkörande fordon – introduktion

  Myndigheten för delaktighet är positiv till förslagen om att funktionshindrades möjligheter kan öka med automatiserade fordon. I övrigt har Myndigheten för delaktighet inga synpunkter på utredningens förslag.

 • 2018-09-07

  EU-kommissionens förslag COM 372-375, 382, 390 och 471-473

  Myndigheten för delaktighet är positiv till EU-kommissionens förslag i delarna som handlar om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden och Asyl- och migrationsfonden.

 • 2018-06-27

  Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

  Myndigheten för delaktighet står fast vid tidigare synpunkt (remissvar Ds 2015:58) om att merkostnadsersättningen ska baseras på faktiska merkostnader utifrån individuella bedömningar och inte på diagnos.

Alla remissvar

Pressmeddelanden

 • 2018-08-29 08:30:00

  Lokaler för förtidsröstning långtifrån tillgängliga

  Myndigheten för delaktighet inventerar just nu tillgängligheten i röstningslokaler runt om i Sverige. De första resultaten tyder på att det finns brister som försvårar för den som ska rösta.

 • 2018-08-20 08:30:00

  Här ska tillgängligheten undersökas i röstnings- och vallokaler

  Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut drygt 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna vecka.

 • 2018-08-02 11:15:00

  Myndigheten för delaktighet undersöker tillgängligheten i vallokalerna

  Myndigheten för delaktighet kommer att inventera hur väl olika vallokaler fungerar för röstberättigade med funktionsnedsättning i samband med höstens val. Inventeringen kommer att utgå ifrån myndighetens checklista för tillgängliga vallokaler som tagits fram för att underlätta för valnämnderna i landets kommuner.

Alla pressmeddelanden