Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler

Denna checklista är ett stöd för kommuner i arbetet med att välja ut och utforma lokaler som ska användas som vallokaler och röstningslokaler.

Checklistan innehåller information om vad kommunerna bör tänka på och ta hänsyn till när de utformar och väljer lokaler. Den innehåller också ett antal punkter som är mer specifika för själva röstningssituationen.

Fördjupad information hos andra myndigheter

Information om lagkrav för byggd miljö finns hos Boverket som är förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat byggd miljö och fysisk planering.

Boverkets webbplats

Information om val finns hos Valmyndigheten som centralt ansvarar för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar i Sverige.

Valmyndighetens webbplats

Att tänka på vid utformning och val av lokaler

En stor del av Sveriges befolkning lever med någon typ av funktionsnedsättning (35,2 procent utifrån den definition som används i Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) SCB 2014/2015). För många av dessa personer är tillgänglighet avgörande för att de ska kunna rösta eller arbeta som valfunktionär.

Det står i vallagen att lokalerna ska vara tillgängliga

I vallagen (2005:837) står att ”varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta”.

En motsvarande skrivning finns för röstningslokaler: ”I val som gäller hela landet ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta”.

År 2014 gjordes en ändring i vallagen som innebär att kommunen inte längre kan söka dispens för att ha otillgängliga val- och röstningslokaler (Undantaget gällde lokaler för förtidsröstning och förändringen beskrivs i proposition 2013/14:37).

Viktigt att lokalerna har en bra tillgänglighet i grunden

För att alla ska kunna rösta behöver lokalerna ha en bra tillgänglighet i grunden det vill säga att de lokaler som används har så hög tillgänglighet som möjligt när det gäller dörrbredd, hissar, ramper med mera. Det handlar också om hur lokalerna möbleras och utformas i samband med valen.

Att arbeta med tillgänglighet innebär att utgå ifrån att människor har olika funktionsförmågor och redan från början arbeta för att inte exkludera någon.

Några av de vanligaste tillgänglighetsaspekterna

Hörsel

För många personer med nedsatt hörsel är en god ljudmiljö avgörande. En dålig ljudmiljö försämrar koncentration och minne även för personer som inte har nedsatt hörsel. För att nå en god ljudmiljö bör lokaler ha bra ljuddämpning.

Vidare bör bakgrundsljud från exempelvis ventilation minimeras och talade meddelanden och varningar ha lämplig volym. För personer som är döva är det viktigt att det finns information i andra former av ljud exempelvis att larm för utrymning tillhandahålls visuellt.

Kognition

Kognitiv tillgänglighet är särskilt viktigt för de som har svårt att uppmärksamma, minnas och tolka information. Utformningen av lokalerna bör underlätta orientering och förståelse av röstningsförfarandet. Mättade färger, enkla mönster på textilier och en god ljudmiljö skapar vanligen lugn. Det kan också handla om att lokalen har tydlig skyltning och att skyltarna är lätta att läsa och förstå.

Allergi eller överkänslighet

För personer med allergi eller överkänslighet är det viktigt att lokalerna är utformade och underhållna så att det finns ett hälsosamt inomhusklimat.

Detta kan uppnås genom att bland annat se till att luftkvaliteten är god samt att doftande produkter som kan orsaka besvär inte används i lokalen. Det kan exempelvis handla om städprodukter, tvål på toaletter, luftförbättrare eller växter med starka dofter.

Rörelse och motorik

Att lokalerna är utformade så att det är lätt och säkert att röra sig i dem är bra för alla, men extra viktigt för personer med nedsatt rörelseförmåga. För en person som använder rullstol eller rollator kan exempelvis höga trösklar och smala dörrar hindra framkomligheten och påverka att personen kan ta sig in och vistas i en byggnad. Det är också viktigt att kunna ta sig till byggnaden.

Bland annat att det finns en plan gångväg och att det finns tydligt skyltade parkerings- och angöringsplatser som är reserverade för personer med begränsad rörelseförmåga nära entrén. För själva byggnadens utformning är exempelvis ramper som inte lutar för mycket, dörröppnare, hissar samt tillgängliga toaletter viktiga.

Syn

För personer med nedsatt syn är det viktigt att lokalen är lätt att överblicka och förstå, så att det går att orientera sig i den på ett säkert och tryggt sätt. Det innebär att lokalen har ett bra ljus som kan vara både naturligt och elektriskt.

En annan avgörande aspekt för att lokalerna ska vara säkra för personer med nedsatt syn är att det finns kontrastmarkeringar på stora glasytor och trappor. Att skyltar är lätta att upptäcka och läsa, att knapparna i en hiss har punktskrift och att larm för utrymning ges via ljud är andra viktiga aspekter.

Information om valet

Inför varje val är det viktigt att medborgarna kan informera sig om hur, var och när de kan rösta. I dag förmedlas ofta information på webben. För att alla ska kunna tillgodogöra sig informationen är det avgörande att webbplatsen är tillgänglig.

Det handlar om allt ifrån hur själva webbplatsen är kodad till att texterna är enkelt formulerade. Fler kan också ta del av information om den går att läsa på olika sätt, som till exempel lättläst, teckenspråk och text till tal.

Från den 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den ställer krav på webbplatser och mobila applikationer i offentlig sektor så att de blir mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på riksdagens webbplats

Om lagen på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Vägledning för webbutveckling – de officiella riktlinjerna för arbetet med webbplatser i offentlig

Checklista

Att ta sig fram till lokalen

Att ta sig in och runt i lokalen

Att kunna lägga sin röst