Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

به شما که تازه وارد سویدن شده اید و دارای یک معلولیت می باشید

در این جزوۀ معلوماتی می توانید در مورد خدمات حمایتی و مواد کمکی که در سویدن می توانید برای آنها درخواست نمایید، معلومات بدست بیآورید.

این معلومات به افرادی ارتباط می گیرد که دارای یک معلولیت می باشند و :

- تقاضا پناهندگی می کنند

- بر مبنای رهنمود اتحادیۀ اروپا در مورد محافظت موقت، اجازۀ اقامت دریافت نموده اید

- تازه وارد هستید و اجازه اقامت موقت یا دائمی را در سویدن دریافت نموده اید.

معلومات برای شما که تازه وارد سویدن شده اید و دارای معلولیت می باشید