Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Hur andra kommuner arbetat med dialog

Här presenterar vi några exempel på hur kommuner har arbetat med dialog i samråd.

Skellefteå - ett centralt samråd

Ett exempel på ett centralt placerat samråd finns i Skellefteå kommun. Rådet för förebyggande av funktionshinder ligger direkt under kommunstyrelsen. Administration och samordning är placerat i Socialförvaltningen.

Skellefteå har tillsatt en särskild referensgrupp där funktionshindersorganisationerna är med och förbereder mötena i rådet. För att skapa förutsättningar för rådet att hantera strategiska frågor finns en grupp där funktionshindersorganisationerna ingår. Gruppen tar om hand (operativa) tillgänglighetsfrågor i alla kommunens förvaltningar.

I Skellefteå finns också en parallell grupp med andra representanter från funktionshindersorganisationerna i kommunen som lyfter och prioriterar frågor som ska behandlas i det ordinarie samrådet.

Nya arbetssätt ger dig större inflytande hos Skellefteå kommun

Stockholm och Malmö - flera nivåer har samråd

Stockholm stad har valt att ha flera olika samråd på olika nivåer i kommunen. Förutom det råd som är kopplat till kommunstyrelsen, finns råd under de olika nämnderna.

Malmö stad har valt att enbart ha samråd under kommunstyrelsen.

Medborgardialog och samråd hos Stockholm stad

Var med och påverka hos Malmö stad

Botkyrka och Lund - samråd med en särskild grupp

Lund och Botkyrka är exempel på kommuner som arbetar aktivt med att låta ungdomar i gymnasiesärskolan få göra sin röst hörd.

Kommunerna arbetar med egenmaktstärkande insatser för att uppmuntra ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar att intressera sig för demokratifrågor. De arbetar också för att ungdomstinget ska välkomna elever från gymnasiesärskolan.

Lund har tagit fram ett särskilt metodstöd om inflytande och delaktighet för unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Alla unga på Ung i Lund

Botkyrkas ungdomsfullmäktige hos Botkyrka kommun

Karlskoga - medborgar­dialog

Karlskoga kommun arbetar med att prioritera delaktighet och inflytande för invånarna på olika sätt, inom olika förvaltningar. Kommunen har på olika sätt arbetat aktivt med medborgardialoger.

Medborgardialog hos Karlskoga kommun

Hjälp oss bli bättre!

;