Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Strategiskt råd

Uppdraget inkom: 2018

År 2018 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att inrätta ett strategiskt råd som ska bidra till att funktionshinderspolitiken förverkligas. Rådets arbete ska redovisas årligen.

Rådets uppgift är att bidra till att arbetet för ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken kan fortgå under den tid ett styr- och uppföljningssystem bereds.

Myndighetscheferna i de myndigheter som Myndigheten för delaktighet bedömer som strategiskt betydelsefulla ska bjudas in att ingå i rådet. Rådets arbete ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen under den tid rådet är verksamt.

Regleringsbrev 2020 för Myndigheten för delaktighet på Ekonomistyrningsverkets webbplats