Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Äldres delaktighet i samhället

Människor lever allt längre, men många fördomar om ålder finns kvar. För att säkerställa att äldres rättigheter och behov tillgodoses behöver samhället omvärdera synen på åldrande.

Två personer sitter på ett berg intill havet.

Medellivslängden ökar

Människor lever längre nu än förr. År 2020 var nästan var fjärde person i Sverige 60 år eller äldre.

Många personer över 70 år får åldersrelaterade funktionsnedsättningar såsom nedsatt hörsel, syn eller rörelseförmåga. Å andra sidan har många personer över 70 idag en god hälsa som motsvarar det som en 50-åring hade för 30 år sedan. En förutsättning för god psykisk hälsa är att människor är delaktiga i samhällslivet oavsett funktionsförmåga.

Vilka föreställningar om ålder finns i samhället? Genom att omvärdera synen på åldrande går det att skapa förutsättningar för goda och jämlika levnadsvillkor livet ut.

Ålderism

Ålderism är ett begrepp som syftar till att belysa fördomar och stereotypa föreställningar kopplat till ålder. Begreppet syftar också till att uppmärksamma diskriminering som orsakas av de föreställningar som existerar om ålder och som påverkar hur människor agerar gentemot sig själva och andra.

Människor av alla åldrar kan bli utsatta för åldersdiskriminering eller ålderism som det också kallas, men äldre personer upplever det i större utsträckning än yngre personer.

Ålderism samspelar med andra diskrimineringsgrunder såsom kön, etnicitet eller funktionsnedsättning, som kan hindra människor från att vara fullt delaktiga i samhällslivet.

Ålderism kan yttra sig i politik, policys och handlingar men också i vardagliga sociala interaktioner och sammanhang. Att bli utsatt för ålderism påverkar människors fysiska och mentala hälsa och välbefinnande. Det har också ekonomiska konsekvenser för både individ och samhälle eftersom det påverkar människors självbild och exempelvis valet av att fortsätta arbeta längre.

Sätt att bekämpa ålderism

Det finns tre beprövade strategier för att bekämpa ålderism i samhället:

  • Lagstiftning och policyer som värnar mänskliga rättigheter och bekämpar ojämlikhet och diskriminering.
  • Kunskapshöjande aktiviteter, exempelvis utbildningar eller exponering för en mer nyanserad bild av olika åldrar i media. 
  • Interaktion och aktiviteter mellan olika generationer.