Uppföljning myndigheter

Här hittar du resultat från 2017 års uppföljning av myndigheters arbete med att integrera ett funktionshindersperspektiv i sin verksamhet.

Resultat per myndighet

För att följa upp hur myndigheter arbetar med funktionshindersfrågor skickar Myndigheten för delaktighet en enkät till alla myndigheter i Sverige. År 2017 svarade 84 procent av myndigheterna.

Styrdokument

Det är viktigt att funktionshinderfrågorna ingår i kommunernas styrande dokument. Det ökar förutsättningarna att nå ut i verksamhetens alla delar och det underlättar samlade insatser. Att utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan vara vägledande och bidrar till ett större helhetsgrepp med arbetet att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

 • De flesta svarande myndigheter har i något av sina övergripande styrdokument skrivningar som anger att det finns ett funktionshindersperspektiv i myndighetens verksamhet.
 • En av fem myndigheter som svarade att de har ett funktionshindersperspektiv i sina styrdokument omnämner FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kopplat till någon av skrivningarna. 

Diagram 1. Andel (%) myndigheter som i sina myndighetsövergripande styrdokument har skrivningar som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i kommunens verksamhet 2017

 

Mål och uppföljning

Mätbara mål är ett viktigt instrument på styr- och ledningsnivå. De ger en tydlig bild av vad som behöver förbättras och underlättar uppföljningsarbetet i myndigheterna.

 • Var fjärde myndighet har kommunövergripande mätbara mål för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
 • De myndigheter som svarar att de inte har mätbara mål för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning anger bland annat att perspektivet ingår i andra mål som syftar till ökad inkludering, exempelvis utifrån ett jämlikhets- eller jämställdhetsperspektiv. 
 • Nästan alla myndigheter följer upp minst något av de satta målen och det vanligaste är att uppföljningen har genomförts under det senaste året.

Diagram 2. Andel (%) myndigheter med mål som följs upp, efter när den senaste uppföljningen av arbetet mot målen för att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomfördes, 2017

 

Kunskapshöjande insatser

Det är viktigt att tjänstemän på ledningsnivå och förtroendevalda har kompetens i funktionshindersfrågor och grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 • Knappt hälften av alla myndigheter har under de senaste två åren genomfört utbildningar eller andra insatser för att öka kunskapen hos tjänstemän på ledningsnivå om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • Utbildningen eller insatsen handlar i de flesta fall om att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, inklusive kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Färre utbildningar handlar specifikt om att öka kunskapen om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Diagram 3. Andel (%) myndigheter som under de senaste två åren har genomfört utbildningar eller andra insatser hos tjänstemän på ledningsnivå för att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2017.

 

Upphandling

Enligt upphandlingsreglerna, lag om offentlig upphandling (LOU) och lag om upphandling inom försörjningstjänsterna (LUF), ska det som upphandlas anpassas till samtliga användares behov, vilket även innefattar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att ställa krav vid upphandlingar som säkerställer att alla, oavsett funktionsförmåga, i största möjliga utsträckning kan använda produkter, miljöer, program och tjänster.

 • Ungefär tre av tio svarande myndigheter ställer krav i sina interna styrdokument för upphandling som motsvarar de skyldigheter som finns i upphandlingsreglerna kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Drygt en tredjedel ställer inte några krav och ytterligare en tredjedel anger att frågan inte är relevant eftersom att de inte har några interna styrdokument för upphandling.

Diagram 4. Andel (%) myndigheter som i sina interna styrdokument för upphandling ställer krav som motsvarar de skyldigheter gällande tillgänglighet som anges i upphandlingsreglerna, 2017.

 

Krav på tillgänglighet vid upphandling av digitala ansökningsformulär

För att förebygga diskriminering och skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning i rekryteringssammanhang är det viktigt att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av digitala ansökningsformulär.

 • Av de myndigheter som använder digitala ansökningsformulär ställer var femte krav på tillgänglighet i de digitala ansökningsformulären.

Diagram 5. Andel (%) svarande myndigheter som har ställt krav på tillgänglighet vid upphandling av de digitala ansökningsformulären 2017

 

Samråd med funktionshindersorganisationer

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att samhället ska samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning. Samråd med det civila samhället och intresseorganisationer är en förutsättning för att kunna säkra kvalitet i beslut och skapa en gynnsam utveckling för delaktighet i samhället.

 • Var tredje svarande myndighet har samråd med funktionshindersorganisationer på en övergripande nivå. Bland dessa anger var fjärde att samrådet utgår från ett beslutat reglemente eller motsvarande. De flesta som har reglemente har tagit fram det i samarbete med funktionshindersorganisationerna.
 • Av alla myndigheter som har övergripande samråd har var fjärde utvärderat samrådet under de senaste två åren. De flesta har genomfört utvärderingen i samarbete med funktionshindersorganisationer.

Diagram 6. Andel (%) av alla svarande myndigheter som har samråd med funktionshindersorganisationer på övergripande nivå 2017

 

Åtgärder för anställning

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har personer med funktionsnedsättning rätt till arbete på lika villkor som andra. Den offentliga sektorn ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att anställa personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska även identifiera och undanröja hinder och barriärer för tillgänglighet, bland annat på arbetsplatser (se artikel 27 och 9 i konventionen).

 • Av samtliga svarande myndigheter har tre av fyra vidtagit kommunövergripande åtgärder för att förebygga eller undanröja hinder och därmed öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i myndigheten.
 • De övergripande åtgärder som myndigheterna nämner fokuserar huvudsakligen på fysisk tillgänglighet och tillgänglig kommunikation. Men myndigheterna nämner även andra åtgärder, exempelvis att de tar emot praktikanter eller har andra anpassade anställningar samt att de ser över rekryteringsprocessen i syfte att anställa fler personer med funktionsnedsättning.

Diagram 7. Andel (%) svarande myndigheter som har övergripande åtgärder för öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i myndigheten, 2017.

 

Arbetsmiljöarbete

Personal- och arbetsmiljöarbetet är avgörande för att en arbetsplats ska kunna vara en plats där medarbetare med funktionsnedsättning kan arbeta på lika villkor som andra. För att åstadkomma detta behöver funktionshindersperspektivet lyftas fram i policydokument på området, exempelvis i arbetsmiljöpolicyn.

 • Hälften av de myndigheter som har en arbetsmiljöpolicy svarar att arbetsmiljöpolicyn tar upp tillgänglighet för anställda med funktionsnedsättning.
 • Det vanligaste är att använda generella skrivningar om bland annat tillgänglighet för anställda med funktionsnedsättning. De uttrycker till exempel att arbetsgivaren ska ta hänsyn till alla människors förutsättningar. 
 • Det är betydligt mindre vanligt att i sin arbetsmiljöpolicy använda särskilt riktade skrivningar om tillgänglighet för anställda med funktionsnedsättning. 
 • På frågan varför myndigheten inte tar upp tillgänglighet i sin arbetsmiljöpolicy svarar många myndigheter att arbetsmiljöpolicyn är mer allmänt hållen och därför inte lägger fokus på funktionsnedsättning. Frågan regleras ofta i andra dokument, som till exempel personalpolicy, likabehandlingspolicy eller mångfaldspolicy.

Diagram 8. Andel (%) svarande myndigheter som i sin arbetsmiljöpolicy tar upp tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 2017.

 

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den 1 januari 2017 tillkom nya bestämmelser i diskrimineringslagen som innebär att diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning omfattas när det gäller kravet på aktiva åtgärder.

 • Hälften av de svarande myndigheterna arbetar med aktiva åtgärder kopplat till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.
 • Bland dessa myndigheter är det två av tre som anger att de aktiva åtgärderna är kopplade till diskrimineringsformen bristande tillgänglighet. 

Diagram 9. Andel (%) myndigheter som arbetar med aktiva åtgärder kopplat till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning, 2017.

 

Handlingsplan för tillgänglighet

Enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken, ska myndigheterna bland annat genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. En handlingsplan för tillgänglighet kan ses som ett första steg i att identifiera och undanröja eventuella hinder för att skapa full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

 • Hälften av alla svarande myndigheter har en färdig handlingsplan för hur lokaler, verksamhet och information ska bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
 • Handlingsplanen täcker oftast myndigheternas lokaler, såväl publika som interna. Den täcker även i hög utsträckning myndigheternas information på webb, i trycksaker och filmer. Handlingsplanen täcker i låg utsträckning myndigheternas personaladministrativa system.

Diagram 10. Andel (%) av myndigheter med handlingsplan för tillgänglighet, efter vilka områden som täcks av handlingsplanen 2017

 

Senast granskad: 2018-03-23
Dela: