Uppföljning myndigheter

Här hittar du resultat från 2018 års uppföljning av myndigheters arbete med att integrera ett funktionshindersperspektiv i sin verksamhet.

Resultat per myndighet

För att följa upp hur myndigheter arbetar med funktionshindersfrågor skickar Myndigheten för delaktighet en enkät till alla myndigheter i Sverige. Enkäten har skickats ut 2017 och 2018. År 2018 svarade 89 procent av myndigheterna på enkäten.

Styrdokument

Det är viktigt att funktionshinderfrågor ingår i myndighetens styrande dokument. Det ökar förutsättningarna att nå ut i verksamhetens alla delar. Att utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan vara vägledande i arbetet med funktionshindersfrågor.

 • De flesta svarande myndigheter har i något av sina övergripande styrdokument skrivningar som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i myndighetens verksamhet. Av dessa är det ungefär en fjärdedel som har skrivningar i alla eller de flesta styrdokument.
 • Hälften av myndigheterna som har skrivningar anger att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit vägledande i arbetet med att ta fram skrivningarna. 

Diagram 1. Andel (%) myndigheter som i sina styrdokument har skrivningar som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i myndighetens verksamhet samt andelen där FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit vägledande i arbetet, 2018. Antal svarande myndigheter: 254.

Diagram 1: Styrdokument med funktionshindersperspektiv. Antal svarande myndigheter: 254 stycken. 25 procent av myndigheterna har i alla eller de flesta av sina styrdokument skrivningar som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i myndighetens verksamhet. För 13 procent av dessa myndigheter har FN:s konvention varit vägledande i arbetet med att ta fram skrivningarna. 65 procent av myndigheterna har i något eller några av sina styrdokument skrivningar som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i myndighetens verksamhet. För 31 procent av dessa myndigheter har FN:s konvention varit vägledande i arbetet med att ta fram skrivningarna. 9 procent av myndigheterna har inga skrivningar sina styrdokument som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i myndighetens verksamhet.

Handlingsplan för tillgänglighet

Enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken, ska myndigheterna bland annat genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. En handlingsplan för tillgänglighet kan ses som ett första steg i att identifiera och undanröja eventuella hinder för att skapa full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

 • Drygt hälften av alla svarande myndigheter har en färdig handlingsplan för hur lokaler, verksamhet och information ska bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Av myndigheter med handlingsplan har ungefär hälften reviderat, arbetat om, dem under de senaste två åren.

Diagram 2. Andel (%) av myndigheter som har en handlingsplan för tillgänglighet 2018. Antal svarande myndigheter: 251.

Diagram 2: Handlingsplan. Antal svarande myndigheter: 251 stycken. 25 procent av myndigheterna har en handlingsplan som har reviderats under de senaste två åren. 4 procent av myndigheterna har en handlingsplan som inte har reviderats under de senaste två åren eftersom planen nyligen är antagen. 28 procent av myndigheterna har en handlingsplan som inte har reviderats under de senaste två åren. 44 procent av myndigheterna har inte någon handlings 

Mål och uppföljning

Mätbara mål är viktiga instrument på styr- och ledningsnivå och underlättar uppföljningsarbetet i myndigheterna.

 • Var femte svarande myndighet har mätbara mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Nästan alla myndigheter har följt upp något av de satta målen under de senaste två åren. Av dessa har knappt två tredjedelar följt upp alla eller de flesta mål, medan drygt en tredjedel har följt upp något eller några mål.

Diagram 3. Andel (%) myndigheter efter om de har mätbara mål för att öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och om de har följts upp under de senaste två åren, 2018. Antal svarande myndigheter: 254.

Diagram 3: Mätbara mål och uppföljning. Antal svarande myndigheter: 254 stycken. 82 procent av myndigheterna har inte mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 9 procent av myndigheterna har mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och har följt upp alla eller de flesta under de senaste två åren. 6 procent av myndigheterna har mätbara mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och har följt upp något eller några av målen under de senaste två åren. 2 procent av myndigheterna har nyligen antagit mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och har därför inte följa upp dem än. 1 procent av myndigheterna har mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och har inte följt upp något av målen under de senaste två åren. 

Kunskapshöjande insatser

Det är viktigt att tjänstemän på ledningsnivå har kompetens i funktionshindersfrågor och grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 • Knappt var tredje svarande myndighet har under de senaste två åren genomfört utbildningar eller liknande insatser för att öka kunskapen hos tjänstemän på ledningsnivå om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Upphandling

Enligt upphandlingsreglerna, lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningstjänsterna (LUF), ska det som upphandlas anpassas till samtliga användares behov. Det omfattar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att ställa krav vid upphandlingar som säkerställer att alla, oavsett funktionsförmåga, i största möjliga utsträckning kan använda produkter, miljöer, program och tjänster.

 • Drygt sex av tio svarande myndigheter ställer krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster som ska användas av fysiska personer.

Diagram 4. Andel (%) myndigheter som ställer krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandlingar av inköp av varor och tjänster som ska användas av fysiska personer, 2018. Antal svarande myndigheter: 248.

Diagram 4: Upphandling. Antal svarande myndigheter: 248 stycken. 26 procent av myndigheterna ställer krav på tillgänglighet i alla eller de flesta upphandlingar. 38 procent av myndigheterna ställer krav på tillgänglighet i någon eller några upphandlingar. 37 procent av myndigheterna ställer inga krav på tillgänglighet i upphandlingar.

Samråd med funktionshindersorganisationer

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att samhället ska samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning. Samråd med det civila samhället och intresseorganisationer är en förutsättning för att kunna säkra kvalitet i beslut och skapa en gynnsam utveckling för delaktighet i samhället.

 • Knappt hälften av de svarande myndigheterna samråder med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i myndighetens verksamhet. Av dessa anger två av tre att de gör det ibland. Var femte myndighet som samråder har i samarbete med funktionshindersorganisationerna utvärderat samrådet under de senaste två åren.

Diagram 5. Andel (%) av alla svarande myndigheter som samråder med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i myndighetens verksamhet, 2018. Antal svarande myndigheter: 252.

Diagram 5: Samråd med funktionshindersorganisationer. Antal svarande myndigheter: 252 stycken. 13 procent av myndigheterna samråder med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i myndighetens verksamhet. 30 procent av myndigheterna samråder ibland med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i myndighetens verksamhet. 57 procent av myndigheterna samråder inte med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i myndighetens verksamhet.

Åtgärder för anställning

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har personer med funktionsnedsättning rätt till arbete på lika villkor som andra. Den offentliga sektorn ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att anställa personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska även identifiera och undanröja hinder och barriärer för tillgänglighet, bland annat på arbetsplatser.

 • Av samtliga svarande myndigheter har tre av fyra gjort någon åtgärd för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i myndigheten.
 • De flesta myndigheter erbjuder praktikplatser, lärlingsplatser eller motsvarande. Det är även vanligt att göra tillgänglighetsanpassning i lokalerna och på arbetsplatsen. Vissa myndigheter förbättrar tillgängligheten i rekryteringsprocessen.

Diagram 6: Andel (%) svarande myndigheter som har gjort åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i myndigheten, 2018. Flera svar var möjliga. Antal svarande myndigheter: 252.

Diagram 6: Åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i myndigheten. Flera svar var möjliga att ge. Antal svarande myndigheter: 252 stycken. 16 procent av myndigheterna har förbättrat tillgängligheten i rekryteringsprocessen. 58 procent av myndigheterna har erbjudit praktikplatser, lärlingsplatser eller motsvarande. 54 procent av myndigheterna har gjort tillgänglighetsanpassningar i lokalerna och på arbetsplatsen. 8 procent av myndigheterna har gjort andra åtgärder. 16 procent av myndigheterna har inte gjort några åtgärder för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i myndigheten.

Inventering av tillgängligheten i lokaler samt information och kommunikation

Enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken, ska myndigheterna bland annat göra inventeringar. En inventering handlar om att identifiera hinder för att sedan kunna åtgärda dem. Inventeringen av lokaler kan till exempel omfatta entréer, reception, arbetsplatser, mötesrum, toaletter, uppehållsutrymmen, hörteknik, skrivare och kopiatorer. Inventeringen av information och kommunikation kan till exempel omfatta tryckt information, webb, e-tjänster och appar, intranät, produktion av video och ljud, telefoni, samt e-post och annan korrespondens.

 • Nio av tio svarande myndigheter har under de senaste två åren inventerat tillgängligheten i huvudkontorets lokaler. Av dessa har cirka 60 procent gjort det helt och 40 procent delvis.
 • Ungefär 80 procent av de svarande myndigheterna har under de senaste två åren inventerat tillgängligheten i myndighetens information och kommunikation. Av dessa har cirka 40 procent gjort det helt och 60 procent delvis. 

Diagram 7: Andel (%) av myndigheter som under de senaste två åren har inventerat tillgängligheten i huvudkontorets lokaler och i myndighetens information och kommunikation, 2018. Antal svarande myndigheter: 251 (lokaler) och 248 (information och kommunikation).

Diagram 7: Inventering av tillgänglighet i lokaler samt av information och kommunikation. Antal svarande myndigheter: 251 (lokaler) och 248 (information och kommunikation). 51 procent av myndigheterna har under de senaste två åren inventerat tillgängligheten i huvudkontorets lokaler. 35 procent av myndigheterna har under de senaste två åren delvis inventerat tillgängligheten i huvudkontorets lokaler. 14 procent av myndigheterna har inte inventerat tillgängligheten i huvudkontorets lokaler under de senaste två åren. 36 procent av myndigheterna har under de senaste två åren inventerat tillgängligheten i myndighetens information och kommunikation. 46 procent av myndigheterna har under de senaste två åren delvis inventerat tillgängligheten i myndighetens information och kommunikation. 18 procent av myndigheterna har inte inventerat tillgängligheten i myndighetens information och kommunikation under de senaste två åren.

Senast granskad: 2019-02-22
Dela: