Uppföljning regioner

Här hittar du resultat från 2018 års uppföljning av landstingen och regionernas arbete med att integrera ett funktionshindersperspektiv i sin verksamhet.

Resultat per landsting eller region

För att följa upp hur landsting och regioner arbetar med funktionshindersfrågor skickar Myndigheten för delaktighet en enkät till samtliga landsting och regioner. Enkäten har skickats ut 2017 och 2018. År 2018 svarade 19 av 21 landsting och regioner.

Styrdokument

Det är viktigt att funktionshindersfrågorna ingår i regionernas styrande dokument. Det ökar förutsättningarna att nå ut i verksamhetens alla delar. Att utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan vara vägledande i arbetet med funktionshindersfrågor.

  • Nästan alla de svarande landstingen och regionerna (18 av 19) har i något av sina styrdokument skrivningar som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i regionens verksamhet. Två tredjedelar av dessa (12 av 18) anger att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit vägledande i arbetet med att ta fram skrivningarna.
  • Ungefär hälften av de svarande landstingen och regionerna (9 av 19) anger även att de har en övergripande strategi eller plan för hur tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska öka i landstinget och regionen.

Mål och uppföljning

Mätbara mål är viktiga instrument på styr- och ledningsnivå och kan underlätta uppföljningsarbetet i regionerna.

  • Mindre än hälften av de svarande landstingen och regionerna (8 av 19) har mätbara mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Av dessa landsting och regioner anger alla, utom ett, som nyligen antagit sina mål, att de har följt upp något av målen under de senaste två åren. 

Kunskapshöjande insatser

Det är viktigt att tjänstemän på ledningsnivå och förtroendevalda har kompetens i funktionshindersfrågor och grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  • Ungefär hälften av landstingen och regionerna (9 av 19) har under de senaste två åren genomfört insatser för att öka kunskapen hos förtroendevalda eller tjänstemän på ledningsnivå om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Upphandling

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningstjänsterna (LUF), ska det som upphandlas anpassas till samtliga användares behov. Det omfattar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att ställa krav vid upphandlingar som säkerställer att alla, oavsett funktionsförmåga, i största möjliga utsträckning kan använda produkter, miljöer, program och tjänster.

  • De flesta av de svarande landstingen och regionerna (14 av 17) ställer krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster som ska användas av fysiska personer.

Samråd med funktionshindersorganisationer

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att samhället ska samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning. Samråd med det civila samhället och intresseorganisationer är en förutsättning för att kunna säkra kvalitet i beslut och skapa en gynnsam utveckling för delaktighet i samhället. 

  • Samtliga svarande landsting och regioner (19)  anger att de samråder med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i landstingets och regionens verksamhet. Ungefär två tredjedelar av dessa (12 av 19) anger även att de i samarbete med funktionshindersorganisationerna utvärderat samrådet under de senaste två åren.

Åtgärder för anställning

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har personer med funktionsnedsättning rätt till arbete på lika villkor som andra. Den offentliga sektorn ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att anställa personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska även identifiera och undanröja hinder  för tillgänglighet, bland annat på arbetsplatser.

  • Ungefär två tredjedelar av de svarande landstingen och regionerna (13 av 18) har vidtagit någon åtgärd för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i landstinget och regionens verksamhet.
  • Vanligast är att landstingen och regionerna gjort detta genom att erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser eller motsvarande för vissa grupper. Andra åtgärder är tillgänglighetsanpassningar i lokaler och förbättrade rekryteringsprocesser.
Senast granskad: 2019-02-22
Dela: