Levnadsvillkor

Jämlikhet i levnadsvillkor är en del av det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Att mäta och beskriva levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är ett sätt att identifiera ojämlikheter och hinder för delaktighet i samhället.

Myndigheten följer upp levnadsvillkoren genom:

  • sammanställningar och analyser av statistik
  • enkäter från MFD:s undersökningspanel Rivkraft
  • fördjupningsstudier
  • fokusgrupper och intervjuer med personer med funktionsnedsättning.

År 2018 gör MFD uppföljningen av levnadsvillkor bland annat inom områdena:

  • ekonomiska förutsättningar
  • utbildning
  • hälsa
  • digital delaktighet.

Viktiga dokument

Det övergripande nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas.

Senast granskad: 2018-03-23
Dela: