Vilka regler för tillgänglighet gäller i byggnader och byggd miljö?

Plan- och bygglagen (PBL) anger att egenskaper samt utformning av byggnader och byggd miljö ska utformas på ett tillgängligt och användbart sätt.

Boverket tar fram föreskrifter som beskriver hur en tillgänglig och användbar byggnad eller byggd miljö ska se ut. Principen är att nybyggnationer ska uppfylla kraven. Befintliga byggnader och miljöer ska uppfylla kraven i så hög grad som möjligt. Det senare kallas att åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

I Boverkets föreskrifter finns också krav på utformning av brandskydd och utrymning, så att byggnaden är säker för alla. Detta beskrivs ofta som frångänglighet. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller i Sverige sedan 2009. Till konventionen finns fördjupade tolkningar av olika artiklar, bland annat om tillgänglighet.

Det är fastighetsägaren och den som bedriver verksamhet i lokalen som har ansvar för att åtgärda brister i tillgänglighet och användbarhet. Den som misstänker brister kan anmäla det till kommunen, som sedan bedömer om det finns brister. Kommunen utreder, och om det konstateras att det finns brister måste fastighetsägaren och verksamhetsutövarna åtgärda dessa inom en viss tid.
Du kan göra en anmälan mot brister i publika lokaler eller i gemensamma delar i bostadshus.

Om du har behov av särskild anpassning av lägenheten eller gemensamma utrymmen kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning hos kommunen. Orsaken till ditt behov kan vara ålder eller en funktionsnedsättning. 

Krav på tillgänglighet och användbarhet vid utformning av byggnader, miljöer och tjänster har blivit ett alltmer uttalat krav i upphandlingar av byggentreprenader och tjänster. Det finns numera regler som säger att myndigheter, i all upphandling, ska ställa tillgänglighetskrav om produkter eller tjänster ska användas av människor. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns information om hur det ska gå till. 

Senast granskad: 2017-07-06
Dela: