Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Analys och planering

Myndigheternas verksamheter har olika visioner, mål, resurser, ambitioner och utgångslägen.

Varje myndighet måste analysera sin verksamhet utifrån dessa förutsättningar, exempelvis via en nulägesbeskrivning.

Stödmaterial från MFD

Stödmaterialet kan användas för att identifiera brister och ge uppslag till relevanta aktiviteter och åtgärder. Här är det viktigt att ha med sig både de interna och externa aspekterna av myndighetens verksamhet.  

Använd testverktyget Fokus delaktighet för myndigheter för att skapa en nulägesbild av tillgängligheten inom er verksamhet. Verktyget kan även ge stöd i prioriteringen av arbetet med tillgängligheten. Resultatet av testet är för internt bruk och behöver inte rapporteras till MFD.

Fokus delaktighet – myndighet

Jämställdhet och barnrätt i strategiarbetet

Två viktiga perspektiv i arbetet är jämställdhet och barnrätt. I strategin lyfter regeringen att en redogörelse ska lämnas för vilka åtgärder som vidtagits med anledning av att målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnperspektivet ska beaktas.

Vikten av olika perspektiv

Strategin för funktionshinderspolitiken lyfter särskilt fram två perspektiv – jämställdhet och barnrättsperspektivet. MFD:s webbutbildning Delaktighetsguiden ger stöd i att inkludera ett funktionshinderperspektiv i arbetet med jämställdhet och barnrätt.  

Barn och jämställdhet

Politiken i praktiken - MFD:s webbkurs Delaktighetsguiden

Hållbart och inkluderande barnrättsarbete

MFD har samlat sitt och andra aktörers stöd för att lyckas med ett hållbart och inkluderande barnrättsarbete. Här finns bland annat fördjupat stöd, checklista, metoder och en kurs som myndigheten kan använda i strategiarbetet. MFD har även tagit fram en webbkurs om hållbart barnrättsarbete, vars syfte är att stödja de som på olika sätt arbetar med frågor som berör barn.  

Barnrättsarbete

Hållbart barnrättsarbete - webbkurs

Agenda 2030 i strategiarbetet

Agenda 2030 är ett viktigt ramverk för att säkerställa att det funktionshinderspolitiska målet beaktas och inkluderas i det nationella arbetet för hållbar utveckling.

Agenda 2030

Arbeta för ökad tillgänglighet

MFD har sammanställt lagar och regler om krav på tillgänglighet inom olika områden. Här finns länkar som är direkt kopplade till de olika regelverken, men också till riktlinjer, stöd och rekommendationer.  

Lagar och regler

På Boverkets webbplats finns samlad information om övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet inom byggd miljö. 

Tillgänglighet - PBL kunskapsbanken på Boverkets webbplats

Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet

Riktlinjer för tillgänglighet på Västfastigheters webbplats

Checklistor för tillgänglighetsarbete

Här finns checklistor som myndigheter kan använda i tillgänglighetsarbetet.