Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

På gång i strategiarbetet

Här finns information om de interna aktiviteter, nätverk och externa möten som genomförs i strategiarbetet.

Nätverk och samverkan inom strategin

GD-rådet

Generaldirektörsrådet, gd-rådet, bidrar till ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken. Två gånger per år bjuder MFD in till ett möte med gd-rådet.    

Planerade möten 2023

  • 24 maj
  • 25 oktober

Tjänstepersonsnätverket

Kopplat till gd-rådet finns ett tjänstepersonnätverk med representanter från de myndigheter som är med i rådet. Tjänstepersonsnätverket möts fyra gånger per år och sker i anslutning till gd-rådet.

Planerade möten 2023

  • 16 mars
  • 8 juni
  • 21 september
  • 30 november

Strategiskt gd-råd

Dialogmöten med strategimyndigheterna

Under 2023 kommer MFD att genomföra dialogmöten med samtliga strategimyndigheter. Syftet är att gemensamt identifiera grunden för en handlingsplan för respektive myndighets strategiarbete och identifiera hur MFD kan stödja i arbetet.

Dialogmöten med funktionshindersorganisationerna

Aktiv involvering och samråd med funktionshindersorganisationerna är en viktig del i strategiarbetet. MFD anordnar därför dialogmöten mellan funktionshindersorganisationerna och strategimyndigheterna. Dessa möten fokuserar på de tolv prioriterade samhällsområdena i strategin.

Planerade möten under 2023

  • Krisberedskap - 20 september
  • Digitalisering - 20 november

Utveckling av MFD:s uppföljning

Under våren 2023 har MFD utvecklat sin uppföljning av det funktionshinderspolitiska målet. Myndigheten har identifierat indikatorer som följer levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning utifrån de tolv samhällsområdena. Indikatorerna baseras på befintlig statistik som MFD kommer att följa regelbundet under strategiperioden 2023–2031. Dessa syftar till att vara ett stöd för myndighetens årliga uppföljning och kan vid behov komma att justeras allt eftersom ny statistik utvecklas. 

MFD har även utvecklat sin årliga enkätundersökning som riktar sig till myndigheter, regioner och kommuner. I årets enkätundersökningar kommer det att ingå frågeställningar som syftar till att följa upp offentliga aktörers arbete utifrån de fyra inriktningarna: universell utformning, åtgärda bristande tillgänglighet, individuella stöd och lösningar, samt förebygga och motverka diskriminering.

Under sommaren 2023 har föreslagna indikatorer skickats ut på beredning till strategimyndigheterna med sista svarsdag 31 augusti.

Uppföljning

Identifierade effekter med strategiarbetet

Undersökningspanelen Rivkraft

Undersökningsplanelen Rivkraft består av 3 200 deltagare i åldrarna 18 eller äldre och som har någon form av funktionsnedsättning. Statliga myndigheter erbjuds möjligheten att nyttja MFD:s undersökningspanel för att samla in kunskap och erfarenheter från personer med funktionsnedsättningar.

Undersökningspanel

Nyhetsbrev om strategin 

Under året informerar MFD strategimyndigheterna regelbundet genom ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger per år.

Strateginyhetsbrevet