Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av kommuner 2022

För att följa upp hur kommunerna arbetar systematiskt och övergripande skickar vi årligen ut en enkät. År 2022 besvarade 66 procent, eller 191 av 290 kommuner, enkäten. Här kan du läsa sammanfattningen av svaren.

Uppföljningen 2022 visar att en majoritet av de svarande kommunerna, 85 procent, har ett centralt samråd med funktionshindersorganisationer. Nästan alla svarande för dialog med och inhämtar kunskap från personer med funktionsnedsättning på något sätt, och 40 procent anger att detta sker i hög utsträckning.

Digital tillgänglighet

74 procent av kommunerna säkerställer att tillgänglighetsaspekter finns med i hög utsträckning när allmänna platser utvecklas. 66 procent av kommunerna har en i hög utsträckning tillgänglig extern webbplats.

Strategiskt arbete

65 procent av kommunerna har övergripande målsättningar för arbetet med funktionshinderfrågorna, och en majoritet av dessa följer upp sina målsättningar. Knappt hälften av samtliga svarande anger att funktionshinderperspektivet i stor utsträckning ingår i övrigt arbete med mångfaldsfrågor, till exempel barnrätt, jämställdhet och Agenda 2030.

Hälften av kommunerna säkerställer i hög utsträckning att deras rekryteringsprocesser ger personer med funktionsnedsättning lika möjligheter att söka och konkurrera om tjänster. Drygt hälften av kommunerna har någon eller några personer med ett övergripande ansvar för arbetet med funktionshinderfrågor.

Förbättringsområden

Ett av de förbättringsområden som framgår i resultaten är exempelvis upphandling, där bara 37 procent av de svarande anger att de har ställt krav på tillgänglighet vid alla eller de flesta upphandlingar, när så har varit relevant.

Det kan också noteras att det vid ett antal frågeområden finns ett fåtal kommuner som anger att de inte alls säkerställer ett funktionshinderperspektiv, eller arbetar med tillgänglighet, trots att detta borde finnas med i arbetet. 

Resultat från 2022

Här kan du läsa resultatet av enkätuppföljningen av kommuner 2022 och kommunernas separata svar i ett Excel-dokument. 

Rapporten Resultat från uppföljning av kommuner 2022

Svar per kommun med län (excel, 75 kB)