Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Resultat från uppföljning av regioner 2019

Uppföljningen visar hur regioner arbetar systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor 2019.
Boll i fotbollsmål.

Knappt hälften har mål för att öka tillgängligheten

Alla svarande regioner har funktionshindersperspektiv i något styrdokument. Knappt hälften har mål för att öka tillgängligheten.

För att följa upp hur regioner arbetar systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor skickar vi årligen ut en enkät till samtliga regioner.

År 2019 svarade 19 av 21 regioner på enkäten, vilket betyder att 90 procent av landets regioner lämnade svar. Procentandelarna i resultaten nedan är baserade på antalet svarande regioner i respektive fråga.

Alla svarande regioner har funktionshindersperspektiv i något styrdokument

För att skapa systematik och struktur i arbetet med funktionshindersfrågor kan arbetet utgå från en specifik strategi eller integreras i andra övergripande styrdokument.

Alla svarande regioner har skrivningar i något av sina styrdokument som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i regionens verksamhet. Två tredjedelar (13 av 19) anger att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit vägledande i arbetet med att ta fram skrivningarna.

Ungefär hälften av de svarande regionerna (9 av 19) anger att de har en övergripande strategi eller plan för hur tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska öka i regionen.

Knappt hälften har mål för att öka tillgängligheten

Mätbara mål är viktiga instrument på styr- och ledningsnivå och underlättar uppföljningsarbetet i regionerna. Knappt hälften av de svarande regionerna (8 av 19) har mätbara mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Alla dessa regioner, utom en som nyligen antagit sina mål, anger att regionen har följt upp något av målen under de senaste två åren.

Varannan region har haft kunskapshöjande insatser

Drygt hälften av de svarande regionerna (11 av 19) har under de senaste två åren genomfört insatser för att öka kunskapen hos förtroendevalda eller tjänstepersoner på ledningsnivå om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

De flesta ställer krav vid upphandling

Att ställa krav på tillgänglighet i upphandlingar är ett effektivt sätt att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

De flesta av de svarande regionerna (16 av 19) ställer krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster som ska användas av personer.

Vanligt med samråd med funktionshindersorganisationer

Genom att föra dialog och hämta in kunskap och synpunkter från personer med funktionsnedsättning kan regionerna få ökad kunskap om hinder för delaktighet och vad som kan göras för att åtgärda dem.

Alla (19) svarande regioner anger att de samråder med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i regionens verksamhet. Knappt hälften (8 av 19) anger att de i samarbete med funktionshindersorganisationerna har utvärderat samrådet under de senaste två åren.

Nästan alla regioner har ökat möjligheterna till anställning

Genom att vidta åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i regionen, kan fler söka arbete och bli anställda inom regionernas verksamheter.

Nästan alla svarande regioner (17 av 19) har vidtagit någon åtgärd för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i regionens verksamhet. Vanligast är att regionerna har gjort detta genom tillgänglighetsanpassningar i lokalerna och på arbetsplatsen. Andra åtgärder är att erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser eller motsvarande samt att förbättra rekryteringsprocesserna.