Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Resultat från uppföljning av kommuner 2019

Uppföljning av hur kommuner arbetat systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor 2019.
Cyklist styr på smal landsväg.

Vanligt att något av styrdokumenten har ett funktionshindersperspektiv

Årets uppföljning visar att de flesta kommuner har ett funktionshindersperspektiv i något av sina övergripande styrdokument. Men vissa kommuner saknar mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

För att följa upp hur kommuner arbetar systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor skickar vi årligen ut en enkät till samtliga kommuner.

År 2019 svarade 188 kommuner på enkäten, vilket betyder att 65 procent av landets kommuner lämnade svar. Procentandelarna i resultaten nedan är baserade på antalet svarande kommuner i respektive fråga.

Nästan alla kommuner har funktionshindersperspektiv i något styrdokument

För att skapa systematik och struktur i arbetet med funktionshindersfrågor kan arbetet utgå från en specifik strategi eller integreras i andra övergripande styrdokument.

Nästan alla svarande kommuner har skrivningar i något av sina styrdokument som anger att det ska finnas ett funktionshindersperspektiv i kommunens verksamhet. 25 procent av kommunerna har skrivningar i alla eller de flesta styrdokument och 69 procent har skrivningar i något eller några styrdokument.

Två av tre kommuner som har skrivningar i något av sina styrdokument anger att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit vägledande i arbetet med att ta fram skrivningarna.

Mer än hälften av de svarande kommunerna anger att de har en specifik kommunövergripande strategi eller plan för hur tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska öka i kommunen.

Knappt hälften av kommunerna har mål för att öka tillgängligheten

Mätbara mål är viktiga instrument på styr- och ledningsnivå och underlättar uppföljningsarbetet i kommunerna. Av alla svarande kommuner är det 37 procent som har mätbara mål för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Av dessa kommuner har de flesta följt upp något av målen under de senaste två åren.

Var tredje kommun har haft kunskapshöjande insatser

Ungefär var tredje svarande kommun har under de senaste två åren genomfört insatser för att öka kunskapen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning hos förtroendevalda, hos tjänstepersoner på ledningsnivå eller hos båda.

De flesta ställer krav vid upphandling

Att ställa krav på tillgänglighet i upphandlingar är ett effektivt sätt att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

De flesta av de svarande kommunerna ställer krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandling och inköp av varor och tjänster som ska användas av fysiska personer. 23 procent gör det i alla eller de flesta upphandlingar, 60 procent i någon eller några upphandlingar och 17 procent ställer inga krav alls.

Fyra av fem kommuner samråder med funktionshindersorganisationer

Genom att föra dialog och inhämta kunskap och synpunkter från personer med funktionsnedsättning kan kommunerna få ökad kunskap om hinder för delaktighet och vad som kan göras för att åtgärda dem.

De flesta, hela 81 procent av kommuner svarade att de samråder med funktionshindersorganisationer i arbetet med att förbättra tillgängligheten i kommunens verksamhet. Lite mindre än hälften av dessa kommuner säger att de under de senaste två åren har utvärderat samråden i samarbete med funktionshindersorganisationerna.

Många kommuner har ökat möjligheterna till anställning

Genom att vidta åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen, kan fler söka arbete och bli anställda på kommunerna.

79 procent av de svarande kommunerna har vidtagit någon åtgärd för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen. Vanligast är att kommunerna gjort detta genom tillgänglighetsanpassningar i lokaler eller genom att erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser eller motsvarande för vissa grupper.