Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Kvinna i kajak vid brygga.

Statistik om personer med funktionsned­sättning

Det finns inget register i Sverige över alla personer med funktionsnedsättning. Det gör att den statistik som finns kommer från olika undersökningar. I dessa varierar andelen personer med funktionsnedsättning beroende på hur frågan är ställd.

Antalet personer med funktionsnedsättning går inte att fastställa exakt. Det finns till exempel inget register över det totala antalet personer med funktionsnedsättning i Sverige. Världshälsoorganisationen, WHO, brukar uppskatta att 10–15 procent av världens befolkning har en funktionsnedsättning.

Några stora svenska urvalsundersökningar har med frågor om funktionsnedsättning. Andelen personer med funktionsnedsättning varierar från cirka 10 procent till över 30 procent. Variationen beror på hur frågan är formulerad i undersökningen, hur gruppen definieras och hur undersökningen genomförs.

Frågan ”Har du en funktionsnedsättning?” ger en mindre andel än om det är flera frågor som tillsammans skapar en definition av funktionsnedsättning. Sådana frågor kan exempelvis handla om långvarig sjukdom, syn-, hörsel- och rörelseförmåga eller svårigheter att minnas. Personer som tillhör en eller flera av dessa kategorier definieras då som att de har en funktionsnedsättning.

Statistik med personer med funktionsnedsättning ska i största möjliga utsträckning kunna brytas ner på olika typer av funktionsnedsättning.

Statistik från undersökningar

Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden

Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden använder flera frågor för att få fram gruppen personer med funktionsnedsättning. Dessa kan sedan jämföras med övrig befolkning för en lång rad frågor som berör levnadsförhållanden. Andelen personer med funktionsnedsättning i denna undersökning är över 30 procent. Gruppen kan brytas ner i olika typer av funktionsnedsättning för att göra jämförelser.

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) hos Statistiska centralbyrån

Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät 

I Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät använder myndigheten flera frågor som tillsammans ger en andel på drygt 20 procent personer med funktionsnedsättning i åldrarna 16–84 år. Det går att bryta ner gruppen i mindre grupper utifrån typ av funktionsnedsättning.

Nationella folkhälsoenkäten, nationella och regionala resultat hos Folkhälsomyndigheten

Tilläggsundersökningen till arbetskraftsunder­sökningen

Statistiska centralbyrå genomför, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, en tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen. I tilläggsundersökningen får personer i arbetsför ålder (16–64 år) uppge om de har en funktionsnedsättning. Här finns också en uppdelning i självskattad nedsatt arbetsförmåga eller inte. Andelen personer med funktionsnedsättning är 16 procent av befolkningen i åldrarna 16–64 år.

År 2018 bedömer 73 procent av kvinnorna och 64 procent av männen att de har nedsatt arbetsförmåga. I Arbetskraftsundersökningarna finns det också en uppdelning i olika typer av funktionsnedsättning.

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning hos Statistiska centralbyrån

Europeiska unionens Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)

I Europeiska unionens Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) ställs frågan om det är svårt att delta i aktiviteter eller klara av sysslor som de flesta andra klarar av. Här ställs också frågor om detta beror på den egna hälsan och om det har pågått under mer än sex månader.

Med denna definition är andelen personer med funktionsnedsättning i Sverige drygt 13 procent. Det är en låg andel i jämförelse med andra EU-länder.

Functional and activity limitations statistics hos Europeiska kommissionen

Antal personer med stöd

Ett annat sätt att definiera antalet personer med funktionsnedsättning är att använda register som är kopplade till olika stöd och insatser. Detta ger en betydligt snävare grupp, jämfört med urvalsundersökningar.

Handikappersättning är ett ekonomiskt stöd till personer med funktionsnedsättning över 19 år som har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning eller som behöver hjälp i vardagen. Knappt 62 000 vuxna personer hade handikappersättning i december 2018.

Den 1 januari 2019 infördes merkostnadsersättning. Den kommer på sikt att ersätta handikappersättningen.

Om socialförsäkringen hos Försäkringskassan

Personer med viss funktionsnedsättning kan få någon eller några av de tio insatserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Drygt 70 000 personer har minst en insats enligt lagen 2018.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS  hos Socialstyrelsen