Om deltagarna i Rivkraft

Här har vi sammanställt svaren från den första enkäten som deltagarna får besvara när de anmäler sig till Rivkraft. Den som vi kallar bakgrundsenkäten.

Rivkrafts panel består av deltagare med funktionsnedsättning som får svara på frågor om sina levnadsvillkor. Det är många som deltar och svaren ger oss värdefull kunskap. 

Det är viktigt att tänka på att de här resultaten gäller deltagarna i panelen. Och det är deras självupplevda hinder för delaktighet som redovisas.

Antal deltagare: cirka 5000 personer

Ålder

 • 16 – 29 år 17 procent
 • 30 – 44 år 27 procent
 • 45 – 54 år 21 procent
 • 55 – 64 år 18 procent
 • 65 och äldre 18 procent

Medelåldern är 48 år.

Kön

 • Män 27 procent
 • Kvinnor 71 procent
 • Annan 2 procent

Funktionsnedsättningar

 • Synnedsättning 15 procent
 • Blind 2 procent
 • Hörselnedsättning 19 procent
 • Döv 2 procent
 • Dövblindhet 1 procent
 • Rörelsenedsättning 32 procent
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF (till exempel ADHD, ADD och autism) 29 procent
 • Psykisk funktionsnedsättning (till exempel svåra besvär av oro, ängslan och ångest) 21 procent
 • Lindrig utvecklingsstörning 2 procent
 • Lässvårigheter och skrivsvårigheter (dyslexi, dyskalkyli) 8 procent
 • Svårigheter att tala (till exempel afasi) 2 procent
 • Astma- och allergi 18 procent
 • Reumatisk sjukdom 10 procent
 • Mag- och tarm sjukdomar 10 procent
 • Elöverkänslig 5 procent
 • Annan funktionsnedsättning 21 procent

Summan blir mer än 100 procent eftersom många har fler än en funktionsnedsättning.

Hinder i vardagen

Över en tredjedel, 35 procent, av deltagarna har en funktionsnedsättning som medför stora hinder i vardagen. Närmare sex av tio, 57 procent, upplever vissa hinder i vardagen. 7 procent upplever inte några hinder i vardagen.

Hjälpmedel är en viktig förutsättning för många och används av 76 procent av deltagarna.

Många har stöd eller insatser kopplade till sin funktionsnedsättning. En fjärdedel, 26 procent, har insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 15 procent enligt Socialtjänstlagen (SoL). En femtedel, 20 procent, uppger andra typer av insatser. 13 procent anser sig ha behov av stöd eller insatser men har inte fått det beviljat.

(En tredjedel, 34 procent, har inga behov av stöd eller andra insatser.)

Sysselsättning

Över en tredjedel, 35 procent, har ett arbete eller eget företag. Tre av tio, 32 procent, har sjuk- eller aktivitetsersättning.

En femtedel, 21 procent, är pensionärer. En av tio, 11 procent, studerar. En av tio, 11 procent, är långtidssjukskrivna. En av tio, 10 procent, är arbetssökande. 5 procent arbetar i daglig verksamhet. 1 procent är föräldralediga.

Utbildning

13 procent har grundskola som högsta utbildning. Fyra av tio, 42 procent, har gymnasieskola eller motsvarande som högsta utbildning. 45 procent har studerat vid universitet eller högskola.

Vem man bor tillsammans med

Hälften, 48 procent, bor med make, maka, sambo eller partner.

7 procent bor med sina föräldrar och 4 procent bor hos en annan vuxen. Knapp fyra av tio, 36 procent, bor ensamma.

Var femte, 20 procent, har barn boende hemma.

Organisationstillhörighet

Sex av tio, 59 procent, är medlemmar i en funktionshinderorganisation.

Senast granskad: 2017-10-20
Dela: