Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att följ upp funktionshinderspolitikens mål. Resultaten rapporterar MFD till regeringen varje år.

Syftet med MFD:s uppföljning är att beskriva utvecklingen av ett samhälle som ska vara användbart för alla. Politikens mål utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljningen har två delar.

  • Följa vad myndigheter, kommuner och regioner (offentliga aktörer) gör för att samhället ska bli mer tillgängligt.
  • Analysera och beskriva levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Offentliga aktörers arbete med att göra samhället tillgängligt

Alla myndigheter, kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar att arbeta för att nå målet med funktionshinderspolitiken. De statliga myndigheterna har också ett särskilt ansvar att göra verksamheten, lokaler och information tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (förordning 2001:526).

I MFD:s uppföljning av kommuner och regioner ligger fokus på hur aktörerna arbetar strategiskt med funktionshindersfrågor i styrning och ledning. Frågorna som MFD ställer till de statliga myndigheterna omfattar myndigheternas strategiska arbete och hur de konkret arbetar med tillgänglighet i lokaler, verksamheter och information.

Från och med hösten 2019 genomför MFD uppföljningen av myndigheterna i MFD:s verktyg Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig myndighet.

Levnadsvillkorens utveckling

Att mäta och beskriva levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är ett sätt att identifiera ojämlikheter och hinder för delaktighet i samhället.

Myndigheten följer upp levnadsvillkor genom att sammanställa och analysera:

  • delar av Sveriges offentliga statistik
  • enkätrsvar från MFD:s undersökningspanel Rivkraft
  • fördjupningsstudier och andra underlag för att bygga kunskap.

 

Relaterad information

Senast granskad: 2019-09-03
Dela: