Uppdrag

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att samhället genomför funktionshinderspolitiken. Myndigheten sprider kunskap om delaktighet och ger stöd till ansvariga samhällsaktörer.

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshindersområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. 

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund. 

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén beskriver kort Myndigheten för delaktighets uppdrag.

Vi är ett kunskapsnav som bidrar till genomförandet av funktionshinderspolitiken. Vi gör detta genom att utveckla och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer.

Vision

Visionen beskriver vad Myndigheten för delaktighet vill uppnå. Vår vision är:

Full delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga.

Lär dig mer om vårt uppdrag och vår verksamhet

Det går att läsa mer om Myndigheten för delaktighets uppgifter och ansvar i myndighetens instruktion och årliga regleringsbrev. I årsredovisningen summerar vi vår verksamhet. Den lämnas in till regeringen i februari varje år. 

Senast granskad: 2019-11-15
Dela: