Uppdrag och verksamhetsidé

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vårt uppdrag

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshindersområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta i samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och i offentliga miljöer.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området. Detta sker med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund och utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Vår verksamhetsidé

Med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vi vara ett nav för kunskap inom funktionshinderspolitiken.

Vi ska ha kunskap om levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning, hur samhället kan undanröja hinder för att alla ska kunna vara delaktiga och hur samhället kan motverka diskriminering.

Vi ska stödja och samarbeta med offentliga aktörer - myndigheter, kommuner och landsting - näringsliv och det civila samhället så att:

Senast granskad: 2019-01-07
Dela: