Checklista ska göra vallokaler tillgängliga

Den 9 september slår 6 000 vallokaler upp dörrarna för landets röstberättigade. Om alla verkligen får chansen att rösta beror i stor utsträckning på hur tillgängliga lokalerna kommer att vara. En ny checklista från Myndigheten för delaktighet ska hjälpa kommunerna att förbättra läget jämfört med 2014.

I Sverige lever 35,2 procent av befolkningen med någon typ av funktionsnedsättning, enligt Statistiska centralbyrån. För många av dessa personer är tillgängliga lokaler och tillgänglig information avgörande för att de ska kunna rösta. Det är också en mänsklig rättighet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som gäller i Sverige sedan 2009.
Vid valen till Europaparlamentet och till riksdagen 2014 var valdeltagandet lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Särskilt lågt var valdeltagandet bland personer med nedsatt syn, nedsatt rörelseförmåga och med besvär av oro och ångest. Samma år visade flera undersökningar på brister i tillgängligheten för dem som skulle rösta. Stickprov i cirka 200 vallokaler utförda av Myndigheten för delaktighet under EU-valet visade att valsedlarna var dåligt placerade i var femte lokal. Mer än var tredje hade för lite utrymme bakom röstningsskärmarna och i nästan lika många lokaler var skyltar, symboler och texter svåra att upptäcka eller läsa.
Senare samma år återkom flera av bristerna när de nationella valen hölls. Var tredje väljare med funktionsnedsättning som svarade på en enkät upplevde då brister i tillgängligheten, framför allt vad gäller valsedlarnas placering och utformning.
- Ofta handlade det om brister som är enkla att åtgärda. Men saknas kunskapen hos den som utformar vallokalen så kan det leda till att många faktiskt inte får möjlighet att rösta, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.
Med målsättningen att fler ska kunna rösta vid valen 2018 har Myndigheten för delaktighet skapat en checklista som ska fungera som stöd för landets valnämnder. Checklistan beskriver vad som är särskilt viktigt att tänka på för att göra det möjligt att rösta för personer med nedsatt, hörsel, syn, rörelse- och kognitionsförmåga samt personer med allergier och annan överkänslighet. Listan innehåller även konkreta punkter som gör det möjligt för fler att ta sig till och runt i röstningslokalen och lägga sin röst. Genom att klicka i rutorna i checklistan ska varje kommun kunna kontrollera sin egen tillgänglighet.
- Ett stort ansvar vilar nu på landets valnämnder att förbättra situationen jämfört med 2014. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter att kunna delta i valen på jämlika villkor, säger Malin Ekman Aldén.

Publicerad: