Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kommunikation vid kris - en fråga för alla

Krisberedskapen i Sverige måste i större utsträckning inkludera hela befolkningen. Det visar Myndigheten för delaktighets uppföljning. En grundläggande del är att kriskommunikationen är tillgänglig.

Beredskapen för krissituationer ska omfatta alla invånare. Därför behöver samhället identifiera behoven hos dem som har särskilda behov.

Uppföljningen visar att den generella krisberedskapen i landet har haft en positiv utveckling de senaste åren. Trots den positiva utvecklingen är beredskapen fortfarande för låg för personer som behöver samhällets stöd och/eller tillgänglig information. Kommuner och myndigheter behöver utveckla samordningen.

Både samhället och enskilda personer behöver ha beredskap för att kunna hantera krissituationer. Detta gäller oavsett vad krisen beror på. Det kan handla om extremt väder, terrorattentat eller smittspridning som är aktuellt nu. För invånarna handlar krisberedskap bland annat om

  • tillgång till korrekt information
  • möjlighet att kunna larma om något händer
  • att en skälig vardag kan upprätthållas
  • att eventuella individuella stöd finns på plats.

Tillgänglig information är en nödvändighet

Tillgänglig information är en trygghetsfråga och offentliga aktörer har ett ansvar att informera och kommunicera vid en krissituation. Alla invånare måste ges möjlighet att känna till var de kan få information och vad de förväntas göra i en krissituation.

Mycket tyder på att människor känner sig trygga och tillfreds om de kan hitta korrekt och tillgänglig information via olika informationskällor. Men alla har inte samma möjlighet att välja informationskällor, exempelvis döva personer eller personer med dövblindhet.

I en enkät som besvarades av 2 150 personer med funktionsnedsättning svarar drygt en tredjedel att de känner sig ganska eller mycket oroliga över möjligheten att få och förstå information om något händer. Fler kvinnor än män känner en sådan oro.

Många beskriver också att de är rädda för att bli bortprioriterade vid en kris eller att de inte litar på myndigheters förmåga att kommunicera tillgängligt.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2019

Inkludera alla i beredskapen

En viktig del av beredskapen handlar om att ha kunskap om hur man ska agera om en kris uppstår. För att en verksamhet ska kunna planera rutiner och åtgärder som också tar hänsyn till behoven och förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning är en nyckel att samverka med de organisationer som företräder dem.

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid krissituation behöver kartläggas ytterligare. Under 2020 kommer Myndigheten för delaktighet att kartlägga hur krisberedskapen ser ut i kommuner, regioner och myndigheter. Detta sker i samarbete med de aktörer som ansvarar för krisberedskap.

Arbetet innebär bland annat att

  • Identifiera hur beredskapsplaner förhåller sig till personer med funktionsnedsättning.
  • Kartlägga förutsättningarna för att nå ut med information till olika grupper som av olika skäl inte kan ta del av vanliga kanaler för krisinformation.