Detta är Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att hela samhället följer funktionshinderspolitiken.

Alla människor har rätt att vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Det kallar vi att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv.

På Myndigheten för delaktighet har vi en samlad kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Vi följer också hur samhället arbetar med de här frågorna, både i Sverige och i andra länder.

Regeringens mål och strategier för funktionshinderspolitiken styr vårt arbete. 
Dessa strategier bygger på FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi samarbetar med andra myndigheter och med kommuner och landsting.

Senast granskad: 2017-06-14
Dela: