Tillgänglig verksamhet

I en tillgänglig verksamhet är funktionshindersperspektivet med i all planering och i alla beslut och processer.

Hela det offentliga Sverige ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ha en verksamhet som inte utestänger någon. Det ställer krav på personal- och arbetsmiljöarbetet. Funktionshindersperspektivet ska genomsyra såväl verksamhetsplanering, upphandling, rekrytering av personal och utbildning som omorganisationer och förändringar i lokaler. Mångfald ska vara normen. För att nå dit krävs åtgärder.

Verksamhetsplanering

Lyft fram tillgänglighetsfrågorna i de uppdrag och aktiviteter som ni bestämmer i verksamhetsplaneringen. Det kan till exempel gälla omvärldsanalys, budget, verksamhetsförändringar och personalbemanning.

Ni ska också lyfta fram funktionshindersperspektivet  i policydokument – till exempel i personalpolicyn, mångfaldsplanen och arbetsmiljöpolicyn. Det handlar om hur rekrytering, befordran och internutbildning går till, samt hur arbetsmiljön är utformad. Det rör också myndighetens/organisationens rehabiliteringsansvar.

Internutbildning om tillgänglighet

Utbildning i tillgänglighetsfrågor bör ingå som en del i personalens kompetensutveckling. Det kan vara lämpligt att integrera tillgänglighetsperspektivet i befintliga utbildningar och introduktionsutbildningar. Det kan också finnas behov av att ta fram nya utbildningar, till exempel en mer generell utbildning för all personal om tillgänglighetsfrågor. Riktad fortbildning till nyckelpersoner och personal som har många kontakter med allmänheten är ett annat exempel på kompetensutveckling.

Håll alltid utbildningar i tillgängliga lokaler och se till att alla kan delta. Funktionshindersorganisationerna är en viktig resurs när ni planerar och genomför utbildningar.

Inköp och upphandlingar

Ställ krav på tillgänglighet vid upphandlingar, avrop från ramavtal och vid andra tillfällen när ni anlitar konsulter samt vid inköp av allt från förbrukningsvaror till möbler och kontorsutrustning. Kraven kan gälla tillgänglighet till varor och tjänster och kunskap hos den som ni anlitar. Man kan också ställa krav genom att hänvisa till en standard.

Senast granskad: 2017-06-14
Dela: