Starta tillgänglighetsarbetet

Här ger vi förslag på hur myndigheter, landsting, kommuner, och organisationer kan lägga upp sitt tillgänglighetsarbete.

För att åstadkomma tillgänglighet måste funktionshindersperspektivet finnas med i all planering och i alla beslut och processer som rör den interna verksamheten. I många fall behöver man ha rutiner för detta. Nedan ger vi en kort beskrivning av arbetet med tillgänglighet. 

1. Läs på om tillgänglighet

Ett bra sätt att starta tillgänglighetsarbetet är att sätta sig in i vad det innebär att göra verksamheten tillgänglig för alla.

2. Framhåll betydelsen av arbetet

Ledningens attityd är avgörande för hur tillgänglighetsarbetet lyckas. Det är av särskilt viktigt att ledningen är målinriktad, engagerad och tydlig. Det är viktigt att frågan är prioriterad i hela organisationen.

För att bekämpa okunskap, negativa attityder och fördomar är det viktigt med kompetensutveckling. Utbildning i tillgänglighetsfrågor bör vara en del av myndighetens kompetensutveckling. Dessutom bör man samordna tillgänglighetsarbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

3. Utse ansvariga och avsätt budget

Utse nyckelpersoner som har ansvar för att planera och bevaka tillgängligheten för information, lokaler och personal. Tillsätt även någon som är ansvarig för att samordna tillgänglighetsarbetet.

Avsätt resurser för arbetet. Kostnaderna för tillgänglighetsarbetet ska tas i den ordinarie verksamheten, enligt ansvars- och finansieringsprincipen i funktionshinderspolitiken.

4. Anta policy och upprätta handlingsplan

Analysera er verksamhet och ta ställning till vad tillgänglighetskraven betyder för er. Beskriv detta i en policy som tydligt visar hur ni ser på frågan. Policyn kan ingå i handlingsplanen eller vara ett separat dokument. 

Att ta fram en handlingsplan är ett bra sätt att påbörja arbetet med att göra lokaler, kommunikation och information samt övrig verksamhet tillgänglig.

Handlingsplanen bör innehålla:

  • nulägesanalys - där ni beskriver nuläget utifrån ett tillgänglighetsperspektiv
  • inventeringar - av information och kommunikation samt lokaler
  • åtgärdsplan med prioriteringar - där planen beskriver vilka åtgärder som ni ska göra omedelbart och vilka som ska ske på sikt. Planen ska också redovisa kostnader för åtgärderna.
  • en plan för uppföljning - där det framgår hur ni ska utvärdera åtgärderna.  

5. Genomför förbättringsåtgärderna

Det är viktigt att snabbt komma igång med förbättringsarbetet. Se därför till att genomföra de prioriterade åtgärderna för information, lokaler och övrig verksamhet.

När ni har genomfört en åtgärd redovisas den i åtgärdsplanen, inklusive eventuella avvikelser. De genomförda avvikelserna kan ha betydelse för hur ni genomför liknande åtgärder framöver.

6. Följ upp arbetet och sätt nya mål

Det går alltid att förbättra tillgängligheten. Handlingsplanen är därför inte definitiv utan ändras ständigt. Se till att planen innehåller tidpunkter för uppföljning, utvärdering och revidering.

Senast granskad: 2017-06-14
Dela: