Tillgänglig fysisk miljö

I en tillgänglig fysisk miljö har alla tillgång till gator, torg, kollektivtrafik, byggnader och andra fysiska miljöer.

Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som alla andra till gator, torg, kollektivtrafik, byggnader och andra fysiska miljöer. Det ska gå att förflytta sig säkert och självständigt, hitta dit man ska och förstå när man är framme.

Det finns lagar, föreskrifter, allmänna råd och handböcker om hur man kan ta bort hinder. Krav på tillgänglighet för människor med rörelseinskränkningar eller orienteringsproblem finns i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt i Boverkets byggregler, föreskrifter, allmänna råd och tillägg.

Fysisk planering och tillgänglighet

Det går att spara pengar om man i all fysisk planering tänker på tillgänglighet och användbarhet för så många som möjligt. Samtidigt ökar individens möjlighet till självständighet. 

Se över och dokumentera lokaler och platser dit allmänheten har tillträde, som bibliotek, busshållplatser, kollektivtrafik, frekventa besöksmål, viktiga stråk, gång- och bilvägar. Dokumenterade mått kan föras in i geografiska informationssystem, GIS, och användas som underlag för planering. Tjänstemän som arbetar med översiktsplaner, detaljplaner och bygglov bör ha kunskap om tillgänglighet.

Senast granskad: 2017-06-14
Dela: