Tillgänglighet

Här beskriver Myndigheten för delaktighet hur en statlig myndighet eller annan organisation kan bli tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.

Hur statliga myndigheter och andra organisationer kan bli tillgängliga för alla 

Statliga myndigheterna har ett särskilt ansvar för tillgänglighet i lokaler, verksamhet och information. Vägledande är förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för att funktionshinderspolitiken genomförs. Förordningen anger att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara vägledande.

Varje myndighet måste därför analysera sin egen verksamhet och ta ställning till vad tillgänglighetskraven innebär specifikt för dem. Många hinder är enkla att åtgärda och små åtgärder kan göra stor skillnad. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla.

Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det gäller lokalers fysiska konstruktion och tillgången till information både för externa användare och för anställda. Det ingår också i myndigheters ansvar att planera verksamheten, ge internutbildning och att upphandla tillgängligt.

Bristande tillgänglighet kan vara diskriminerande. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning.

Lär dig mer om tillgänglighet

Här hittar du material för att få fördjupad kunskap om tillgänglighet.

Relaterad information

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: