Flytt av ledarhundsverksamheten

I april ändrade regeringen MFD:s uppdrag som rör ledarhundsverksamheten. Nu börjar myndigheten praktiskt förbereda för en flytt av verksamheten från Synskadades Riksförbund, SRF.

Bland annat kommer MFD att kontakta olika aktörer för det förberedande arbetet. Det gäller bland annat hundförare, leverantörer av ledarhundar och syncentraler. Beslutet om en flytt av verksamheten från SRF till MFD fattar riksdagen tidigast under år 2020.

Statliga regler påverkar ledarhundsverksamheten

En flytt av ledarhundsverksamheten till MFD kommer att innebära förändringar i organisationen och genomförandet av den verksamhet som finns idag. Det som påverkar är framförallt de krav och regler som statliga myndigheter behöver följa. Ett exempel är Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det ska också finnas rutiner så att handläggningen av ärenden blir effektiv och rättssäker.

MFD:s utgångspunkt är att aktivt involvera personer som har ledarhund i det förberedande arbetet. Detta för att se till att de förändringar som behöver göras blir så bra och ändamålsenliga som möjligt.

En verksamhetsflytt innebär också att det finns behov av att lösa många praktiska frågor. Det kräver bland annat ett nära samarbete mellan MFD och SRF för att övergången ska bli så friktionsfri som möjligt för ledarhundsförarna. Det handlar bland annat om att:

  • säkerställa att dokumentation och ärenden förs över till MFD,
  • handläggningstiderna inte förlängs,
  • ledarhundsförarna även i fortsättningen ska ha god tillgång till träning, utbildning och stöd.

Insatser både till hundförare och hundar

MFD ska också erbjuda nödvändig veterinärvård, förebyggande och rehabiliterande insatser för hundarna. Dessa tjänster måste MFD upphandla. Ambitionen är att det ska finnas en så bred geografisk tillgänglighet som möjligt till dessa tjänster och insatser. Utöver tillgänglighet ska MFD också skapa goda förutsättningar för kontinuitet i tjänsterna.

Stöd och utbildning till förarna är viktiga delar i ledarhundsverksamheten. Detta kommer fortsatt att ingå. En del i det är att se till att en löpande uppföljning av ledarhundsekipage och kontinuerliga hälsokontroller av hundarna finns. För att skapa en bra verksamhet för att kunna ge detta med hög kvalitet, kontaktar just nu MFD tjänsteleverantörer för att diskutera deras framtida roll i detta arbete.

Transparens och involvering

MFD:s ambition är att driften av ledarhundsverksamheten ska vara så öppen som möjligt. Det ska vara enkelt för ledarhundsförarna och andra berörda att få insyn i och följa verksamheten. Det ska vara tydligt vilka regler som styr den och hur dessa regler tillämpas. Det är också en viktig förtroendefråga för MFD att värna ledarhundsförarnas personliga integritet.

Fakta om förändringen i ledarhundsverksamheten

Konsekvensanalys om att flytta ledarhundsverksamheten
Myndigheten för delaktighet (MFD) lämnade i mars 2019 en konsekvensanalys till regeringen. Analysen gällde överflyttning av ledarhundsverksamheten från SRF till en myndighet. Som en del i uppdraget lät MFD göra djupintervjuer med användare om hur det är att leva med ledarhund för att fånga upp deras behov och tankar kring en eventuell förändring av ledarhundsverksamheten.

Ändring i MFD:s regleringsbrev 2019
I april 2019 beslutade regeringen om en ändring i MFD:s regleringsbrev för 2019 för det som rör ledarhundsverksamheten. Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att utreda vilka lagändringar som krävs för att flytta ansvaret för ledarhundsverksamheten från SRF till en myndighet.

Upphandla ledarhundsuppfödare
MFD:s uppdrag att upphandla ledarhundsuppfödare är oförändrat. Nuvarande avtal löper ut i december 2021. Redan efter sommaren 2019 påbörjas arbetet med en ny upphandling i samarbete med SRF. Då kommer möjligheterna till ett eventuellt utökat ansvar för ledarhundsuppfödare att ses över. Ett sådant ansvar kan vara att även utbilda ledarhundsekipage.

Senast granskad: 2019-06-28
Dela: