Socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter

Ansvaret för en hållbar utveckling definieras i ISO 26000, ISO-standarden med vägledning för socialt ansvarstagande.

Definitionen lyder: ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” När en organisation arbetar med socialt ansvarstagande, är den övergripande målsättningen att på bästa sätt bidra till en hållbar utveckling eller med andra ord att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Hållbar utveckling har tre dimensioner, den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De är ömsesidigt beroende av varandra. För den sociala dimensionen är frågan om mänskliga rättigheter central. Mänskliga rättigheter är därför ett av huvudområdena i ISO 26000 där tas rätten till arbete upp. Det finns också ett eget huvudområde om arbetsförhållanden.

Socialt ansvarstagande inom arbetslivet har fått ökad aktualitet med de 17 globala målen för en hållbar utveckling genom Agenda 2030. Mål nummer 8 handlar om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Mål 8.5 anger full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Stöd och ytterligare information

Senast granskad: 2017-12-28
Dela: