Studera verksamheten med nya ögon

För att arbetsplatsen ska bli tillgänglig måste funktionshindersper­spektivet finnas med i all planering och i alla beslut och processer som rör den interna verksamheten. I många fall behöver man ha rutiner för detta.

Funktionshindersperspektivet är en strategi för att riva hinder och för att utforma samhället så att alla kan delta. Perspektivet innebär att utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål, i all planering och i allt genomförande. Strategin innebär att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet och att inkludera perspektivet i verksamheten så att inte nya hinder uppstår.

När man ser över verksamheten kan man exempelvis behöva tydliggöra att man ska ta hänsyn till tillgänglighetsaspekterna när man genomför förändringar i lokalerna eller när man omorganiserar. Man kan också behöva rutiner för att kunna ta om hand synpunkter på tillgänglig­heten från besökare eller medarbetare.

Annat som bör tydliggöras är vem som har ansvar för att detta perspektiv finns med vid planering av utbildningar, vid inköp och upphandlingar, vid ombyggnader samt vid skötsel och underhåll.

Att satsa på utbildning i tillgänglighetsfrågor och att samordna tillgänglighetsarbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är insatser som är grundläggande för att lyckas.

Senast granskad: 2017-12-18
Dela: